PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2015. - III. IZMJENE I DOPUNE (23.06.2015.)

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobu („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ( "Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov", broj: 02/09 i 01/13) načelnik općine Sveti Filip i Jakov dana 23. lipnja 2015. godine, d o n o s i

III. Izmjene i dopune 
Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sveti Filip i Jakov 
za 2015. godinu

I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 01/15, 03/15 i 05/15) mijenja se točka VI. pod B na način ista sada glasi: 

B) TURANJ

Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
3 Komercijalno-rekreacijski
sadržaj Suncobrani, ležaljke i rekviziti za vježbanje 3
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline i sl. 1
7 Iznajmljivanje sredstava Brodice na motorni pogon 1
8 Ugostiteljstvo i trgovina Pripadajuća terasa objekta 1

II.
Ostale odredbe Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu ostaju neizmijenjene.

III.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 342-01/15-01/01
URBROJ: 2198/19-01-15-18
Sveti Filip i Jakov, 23. lipanj 2015. godine 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Načelnik 
Zoran Pelicarić

Turanj - riva (3)

 

Općina Sveti Filip i Jakov