PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2015. - IV. IZMJENE I DOPUNE (23.07.2015.)

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine»“, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobu („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ( "Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov", broj: 02/09 i 01/13) načelnik općine Sveti Filip i Jakov dana 23. srpnja 2015. godine, d o n o s i

IV. Izmjene i dopune 
Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sveti Filip i Jakov 
za 2015. godinu

I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 01/15, 03/15, 05/15 i 06/15) mijenja se točka VI. pod A, c) Plaža „Croatia“, na način ista sada glasi: 

A) SV. FILIP I JAKOV

c) Plaža „Croatia“
Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 2
3 Komercijalno-rekreacijski 
sadržaj Suncobrani i ležaljke 2
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline, jedrilice, brodice na vesla, pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. 3
7 Iznajmljivanje brodica na motorni pogon Brodice na motorni pogon 1

II.
Ostale odredbe Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu ostaju neizmijenjene.

III.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 342-01/15-01/01
URBROJ: 2198/19-01-15-22
Sveti Filip i Jakov, 23. srpanj 2015. godine 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Načelnik 
Zoran Pelicarić

Plaža Croatia (3)

 

Općina Sveti Filip i Jakov