PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2015. - V. IZMJENE I DOPUNE (31.07.2015.)

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobu („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ( "Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov", broj: 02/09 i 01/13) načelnik općine Sveti Filip i Jakov dana 31. srpnja 2015. godine, d o n o s i

V. Izmjene i dopune 
Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sveti Filip i Jakov 
za 2015. godinu

I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 01/15, 03/15, 05/15 i 06/15) mijenja se točka II. na način da se iza posljednje alineje doda još jedna koja glasi:

„-osiguranje slobodnog korištenja plaže kao pomorskog dobra i to kao dobra koje je u općoj uporabi (uklanjanje prostirki za sunčanje koje su postavljene s namjerom rezerviranja prostora za sunčanje bilo tijekom noći ili dana)“

II.
Ostale odredbe Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu ostaju neizmijenjene.

III.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.


KLASA: 342-01/15-01/01
URBROJ: 2198/19-01-15-23
Sveti Filip i Jakov, 31. srpanj 2015. godine 


OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Načelnik 
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov