PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2015. (29.01.2015.)

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07., 125/08., 36/09, 150/11., 144/012. i 19/13.), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobu („Narodne novine“, br. 36/04., 63/08., 133/13. i 63/14.) i članka 46. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov ( "Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov", broj 2/09. i 1/13.) načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 29. siječnja 2015. godine, d o n o s i

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu


I.

Ovim Planom utvrđuje se sadržaj ( plan) redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu, sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti na pomorskom dobru, mikro lokacije za obavljanje istih te broj dozvoljenih lokacija za obavljanje svake pojedine djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Sveti Filip i Jakov.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela (satelitski snimak s označenom mikro lokacijom opisanom djelatnosti ).

II.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

- čišćenje plaža i kupališta,
- čišćenje dijelova pod raslinjem,
- nasipanje dijelova plaža,
- izrada katastarskih elaborata za pomorsko dobro,
- čišćenje podmorja,
- postavljanje i uklanjanje psiholoških linija i plutača radi zaštite i sigurnosti građana,
- održavanje objekata ( javni wc-i i tuševi i dr.),
- postavljanje i uklanjanje kabina za presvlačenje.

III.

Redovno upravljanje pomorskim dobrom financira se iz:

- sredstava od naknade za koncesiju i naknadu za koncesijsko odobrenje,
- sredstava koja se osiguravaju u proračunu Općine Sveti Filip i Jakov namijenjena za pomorsko dobro u 2015. godini.

IV.

Kiosci koji se postavljaju na plaži zbog pružanja ugostiteljskih usluga trebaju biti tipski, te se svojim izgledom trebaju uklapati u zatečeni ambijent. 

Priključak vode i struje, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava korisnik koncesijskog odobrenja.

Troškove vode i struje snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

V.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za koncesijska odobrenja na svojim sjednicama na način i po postupku propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/4., 63/08. i 133/13.).

U slučaju kad je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun i moguć.

Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme, koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtjeva obavljenje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra ako je zahtjev potpun i moguć.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za prethodnu godinu.
Koncesijska odobrenja izdaju se do popunjavanja broja lokacija utvrđenih ovim Planom za svaku pojedinu djelatnost.

VI.

Popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti (članak 2. stavak 4. prilog 1B i 1C uvodno citirane Uredbe) na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području općine Sveti Filip i Jakov te broj lokacija za obavljanje istih su:

A) SV. FILIP I JAKOV


a) Plaža „Iza Banja“
Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 12
2 Ugostiteljstvo i trgovina Ambulantna prodaja 5
3 Komercijalno–rekreacijski
sadržaj Suncobrani i ležaljke 3
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline i sl. 1
5 Komercijalno–rekreacijski
sadržaj Zabavni sadržaj 5


b) Riva – obala kralja Tomislava
Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 3
7 Iznajmljivanje sredstava Brodica na motorni pogon 1
8 Ugostiteljstvo i trgovina Pripadajuća terasa objekta 1


c) Plaža „Croatia“
Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 2
3 Komercijalno-rekreacijski 
sadržaj Suncobrani i ležaljke 1
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline i sl. 1
6 Obuka jedrenja, veslanja i sl. Registrirani brod/brodica 1
7 Iznajmljivanje brodica na motorni pogon Brodice na motorni pogon 1

B) TURANJ

Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
3 Komercijalno-rekreacijski
sadržaj Suncobrani i ležaljke 1
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline i sl. 1
7 Iznajmljivanje brodica na motorni pogon Brodice na motorni pogon 1
8 Ugostiteljstvo i trgovina Pripadajuća terasa objekta 1

C) SVETI PETAR NA MORU

Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 4
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline i sl. 1

VII.

Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Sveti Filip i Jakov.
Grafički dio Plana čini sastavni dio Plana.

Klasa: 342-01/15-01/01
Urbroj: 2198/19-01-15-1
Sveti Filip i Jakov, 29. siječnja 2015. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Načelnik 
Zoran Pelicarić

Plaža „Iza Banja“

Plaža „Iza Banja“ 2

Plaža „Iza Banja“ 2

Riva – obala kralja Tomislava

Plaža „Croatia“

TURANJ

TURANJ 2

TURANJ 3

SVETI PETAR NA MORU

SVETI PETAR NA MORU 2

SVETI PETAR NA MORU 3

SVETI PETAR NA MORU 4

 

Općina Sveti Filip i Jakov