PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2016. - I. IZMJENE I DOPUNE (21.01.2016.)

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/012 i 19/13), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobu („Narodne novine“, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ( "Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov", broj 02/09 i 01/13), a sukladno naputku Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije, Klasa: 342-01/15-08/21, Urbroj: 2198/1-08/1-15-2 od dana 16. prosinca 2015. godine načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 14. siječnja 2016. godine, d o n o s i

I. Izmjene i dopune 
Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu

I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu ( „Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 13/15) mijenja se točka VI. pod A, B i C na način iste sada glase: 

A) SV. FILIP I JAKOV

a) Plaža „Iza Banja“
Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 14
2 Ugostiteljstvo i trgovina Ambulantna prodaja 6
3 Komercijalno–rekreacijski sadržaj Suncobrani i ležaljke 3
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline i sl. 1
5 Komercijalno–rekreacijski sadržaj Zabavni sadržaj 5

b) Plaža „Croatia“
Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 3
3 Komercijalno-rekreacijski sadržaj Suncobrani i ležaljke 2
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline, jedrilice, brodice na vesla, pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl. 3
7 Iznajmljivanje brodica na motorni pogon Brodice na motorni pogon 4

B) TURANJ

Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
3 Komercijalno-rekreacijski sadržaj Suncobrani, ležaljke i rekviziti za vježbanje 2
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline i sl. 2
7 Iznajmljivanje sredstava Brodice na motorni pogon 1
8 Ugostiteljstvo i trgovina Pripadajuća terasa objekta 1

C) SV. PETAR

Djelatnost Sredstvo Broj lokacija
1 Ugostiteljstvo i trgovina Kiosci, prikolice, montažni objekti do 12 m2 5
4 Iznajmljivanje sredstava Pedaline i sl. 1
3 Komercijalno-rekreacijski sadržaj Suncobrani, ležaljke 1
5 Komercijalno-rekreacijski sadržaj Aqua park i drugi morski sadržaji, zabavni sadržaj 1

II.
Ostale odredbe Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu ostaju neizmijenjene.
III.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 342-01/15-01/04
URBROJ: 2198/19-01-15-4
Sveti Filip i Jakov, 14. siječanja 2016. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Načelnik 
Zoran Pelicarić

I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov

16.1

16.2

16.4

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.3

 

Općina Sveti Filip i Jakov