PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2016. - II. IZMJENE I DOPUNE (22.03.2016.)

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/012 i 19/13), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobu („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“, broj 02/09 i 01/13), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 17. ožujka 2016. godine, donosi

II. Izmjene i dopune Plana
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu

II. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom

Croatia

Iza Banja

 

Općina Sveti Filip i Jakov