PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2016. - III. IZMJENE I DOPUNE (10.05.2016.)

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2016. GODINU

***
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobu („Narodne novine“ broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/09 i 01/13), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 10. svibnja 2016. godine, d o n o s i

III. Izmjene i dopune 
Plana upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sveti Filip i Jakov 
za 2016. godinu

III. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu

Croatia (2)

Iza Banja 1

Iza Banja 2

Turanj (1)

 

Općina Sveti Filip i Jakov