PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2016. (27.11.2015.)

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2016. GODINU

Temeljem članka 10., i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ( "Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov", broj: 02/09, 01/13 i 02/14) načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 27. studenog 2015. godine, d o n o s i

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sveti Filip i Jakov 
za 2016. godinu

1. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2016. godini. Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela (satelitski snimak s označenom mikro lokacijom opisanom djelatnosti ).

Članak 2.
Pomorsko dobro na području Općine Sveti Filip i Jakov proteže se od granice sa Gradom Biogradom na Moru na istoku do granice sa Općinom Sukošan na zapadu. Pomorsko dobro u kopnenom dijelu obuhvaća obalni dio katastarskih općina: K.O. Turanj i K.O. Filipjakov te obalni dio otoka Babac.

Članak 3.
Sve fizičke i pravne osobe koje koriste pomorsko dobro, građevine i druge objekte na pomorskom dobru koji su trajno povezani s pomorskim dobrom moraju iste koristiti na način da ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra odnosno moraju omogućiti da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

2. PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Općina Sveti Filip i Jakov