PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2017. (21.11.2016.)

PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sv. Filip i Jakov za 2017. godinu

Temeljem članka 10., 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj  158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07., 125/08.,36/09, 150/11., 144/012. i 19/13.), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», br. 36/04., 63/08., 133/13. i 63/14.) i čl. 46. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov ( "Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov", broj 2/09, 1/13 i 2/14) načelnik općine Sv. Filip i Jakov dana 21. studenog 2016. godine, d o n o s i  

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sv. Filip i Jakov za 2017. godinu  

1. TEMELJNE ODREDBE


Članak 1.
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sv. Filip i Jakov za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Sv. Filip i Jakov u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2017. godini. Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela (satelitski snimak s označenom mikro lokacijom opisanom djelatnosti ).  

Članak 2.
Pomorsko dobro na području Općine Sv. Filip i Jakov proteže se od granice sa Gradom Biogradom na Moru na istoku do granice sa Općinom Sukošan na zapadu. Pomorsko dobro u kopnenom dijelu obuhvaća obalni dio katastarskih općina: K.O. Turanj i K.O. Filipjakov te obalni dio otoka Babac.  

Članak 3.
Sve fizičke i pravne osobe koje koriste pomorsko dobro, građevine i druge objekte na pomorskom dobru koji su trajno povezani s pomorskim dobrom moraju iste koristiti na način da ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra odnosno moraju omogućiti da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

Plan upravljanja pom. dobrom. za 2017. godinu.docx

Sv. Filip i Jakov - Iza Banja1.pdf

Sv. Filip i Jakov - Croatia.pdf

Sv. Petar1.pdf

Sv. Petar2.pdf

Sv. Filip i Jakov - Iza Banja3.pdf

Sv. Filip i Jakov - Iza Banja2.pdf

Turanj - Babac.pdf

Turanj1.pdf

Sv. Petar3.pdf

Turanj2 (1).pdf

Turanj3.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov