PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu (29.11.2017.)

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ( "Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov" broj: 02/09, 01/13 i 02/14) Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 29. studenog 2017. godine, d o n o s i

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Sveti Filip i Jakov
za 2018. godinu

05 babac.pdf

04 croatia.pdf

03 Izabanja3.pdf

02 Izabanja2.pdf

06 turanjistok.pdf

07 turanjcentar.pdf

08 turanjbudanov.pdf

Plan upravljanja pom. dobrom. za 2018. godinu (1).docx

09 turanjzapad.pdf

10 krmčinaistok.pdf

12 sv petar.pdf

11 tustica.pdf

01 Izabanja1.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov