PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu (14.12.2018.)

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj: 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 5. stavak 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ( "Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov" broj: 02/09, 01/13 i 02/14) Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 30. studenog 2018. godine, d o n o s i PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu određuje upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2019. godini. Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela (satelitski snimak s označenom mikro lokacijom opisanom djelatnosti.

 

Više informacija u dokumentima:

Plan upravljanja pom. dobrom. za 2019. godinu.docx

1.pdf

2.pdf

4.pdf

3.pdf

6.pdf

5.pdf

7.pdf

7.pdf

9.pdf

8.pdf

10.pdf

12.pdf

13.pdf

11.pdf

Plan upravljanja pom. dobrom. za 2019. godinu.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov