PLANA PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2014. godinu - IZMJENA (25.04.2014.)

IZMJENA PLANA PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), čl. 1. stavka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12. i 120/12.), članka 48. st. 1. toč. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i čl. 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – proč. tekst), Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, dana 25. travnja 2014. godine donosi

IZMJENU PLANA PRIJEMA
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu

l.
Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu mijenja se na način da se u toč. 2. iza alineje 3. dodaje alineja 4. koja glasi:

- 1 magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke koji će se osposobljavati za Višeg stručnog suradnika za financije i naplatu poreza.

ll.
Ova Izmjena Plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“, a objaviti će se i na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov i oglasnoj ploči Općine Sveti Filip i Jakov.

KLASA: 100-01/14-01/05
URBROJ: 2198/19-01-14-1
Sveti Filip i Jakov, 25. travnja 2014. godine

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

***

 

Općina Sveti Filip i Jakov