PODZAKUP JAVNE POVRŠINE, k.č. 1438 k.o. Filipjakov, pozicija Pi1 (28.03.2015.)

NATJEČAJ O DAVANJU U PODZAKUP JAVNE POVRŠINE U MJESTU SV. FILIP I JAKOV, K.Č. 1438 K.O.

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u podzakup javne površine u mjestu Sv. Filip i Jakov, k.č. 1438 k.o. Filipjakov, pozicija Pi1, KLASA: 363-02/15-15/01, URBROJ: 2198/19-01-15-2 od 26. ožujka 2015. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e

NATJEČAJ
o davanju u podzakup javne površine u mjestu Sv. Filip i Jakov, k.č. 1438 k.o. Filipjakov, pozicija Pi1 

I.
Predmet Natječaja je davanje u podzakup javne površine u mjestu Sv. Filip i Jakov, k.č. 1438 k.o. Filipjakov, pozicija Pi1 za postavljanje kioska za obavljanje jednostavne ugostiteljske djelatnosti prikazane na planu koji čini sastavni dio ovog Natječaja.

II.
Naziv lokacije za davanje u podzakup je: 
-SV. FILIP I JAKOV, k.č. 1348 k.o. Filipjakov (pored trgovine Konzum) 
Namjena – djelatnost: pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (fast – food)
Oznaka pozicije: Pi1
Početna cijena u kunama: 
01.06.-30.09. tekuće godine 7.200,00 kn
01.10.-31.05. iduće godine 4.000,00 kn

III.
Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:

- ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta, odnosno boravišta ili sjedišta,
- oznaku lokacije za koju se stavlja ponuda,
- ponuđeni iznos zakupnine (koji ne može biti manji od početne zakupnine),

Uz pisanu ponudu mora se priložiti (u originalu ili ovjerenom presliku):
-dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji domaće pravne osobe,
-dokaz o dopuštenju obavljanja odgovarajuće djelatnosti na području Republike Hrvatske za strane fizičke i pravne osobe,
- dokaz o nepostojanju duga prema Općini Sv. Filip i Jakov (potvrda Jedinstvenog pravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov),
- obrtnicu
- ovlaštenje odnosno punomoć za zastupanje (za ovlaštene predstavnike odnosno
opunomoćenike),
- dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 kn koji se uplaćuje na žiro-račun HR0624020061842800003, poziv na broj HR68 5738 – OIB.

Uz navedene dokumente ponuditelj mora priložiti slijedeće pisane izjave:
- izjavu da je u potpunosti upoznat sa uvjetima natječaja
- izjavu da je upoznat sa situacijom na terenu koja nalaže da se u slučaju završetka radova na prostorima nove tržnice (park Đurđenovac) objekt bez odgode mora premjestiti na novu lokaciju, te da prihvaća uvjete iz natječaja, te sve elemente koji su navedeni i uvjetovani u natječaju.

Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

IV.
Predmetni natječaj provodi Povjerenstvo od tri člana kojeg imenuje načelnik Općine Sv. Filip i Jakov. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dužno je u roku od tri ( 3 ) dana od isteka roka za prijavu dostaviti gradonačelniku zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda, a načelnik o prispjelim ponudama odlučuje u daljnjem roku od osam ( 8 ) dana.
Načelnik Općine Sv. Filip i Jakov između potpunih i pravovremenih ponuda bira najpovoljnijeg ponuditelja po kriteriju visine ponuđene cijene.

V.
Ponude se primaju u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, a dostavljaju se na adresu : OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov - u
zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za podzakup javne površine u mjestu Sv. Filip i Jakov, k.č. 1438 k.o. Filipjakov – NE OTVARAJ“.

VI.
Otvaranje ponuda održati će se u Općinskoj vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava br. 16 dana 08. travnja 2015. godine, u 12.30 sati.

Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo kojeg čine:
1. Marin Katuša
2. Jure Jelenić
3. Darko Mikas

Otvaranju ponuda može pristupiti zakonski zastupnik ili punomoćnik natjecatelja uz
predočenje ovlaštenja/punomoći.

VII.
Općina Sv. Filip i Jakov zadržava pravo da u skladu sa svojim interesom ne sklopi ugovor ni sa
jednim ponuditeljem.

Načelnik
Zoran Pelicarić

Klasa: 363-02/15-15/01
Urbroj:2198/19-01-15-3
Sv. Filip i Jakov, 27.ožujak 2015. godine

Raspored kioska i štandova - Tržnica k.č. 1438

Plan rasporeda i namjene lokacija kioska - TRŽNICA

 

Općina Sveti Filip i Jakov