PODZAKUP - KIOSCI I ŠTANDOVI - k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov (13.04.2016.)

NATJEČAJ O DAVANJU U PODZAKUP POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I ŠTANDOVA

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u podzakup površina na k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) u Sv. Filip i Jakovu, KLASA: 363-02/16-15/01, URBROJ: 2198/19-01-15-2 od 11. travnja 2016. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e

NATJEČAJ
o davanju u podzakup površine na području Općine Sv. Filip i Jakov
k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov
za postavljanje kioska i štandova

I.
Predmet Natječaja je davanje u podzakup površine u Sv. Filip i Jakovu na k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov za postavljanje kioska i štandova. Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov http://www.opcina-svfilipjakov.hr/ .
II.
Naziv pozicija za davanje u zakup: 

tablice u prilogu


III.
Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:
- ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta, odnosno boravišta ili sjedišta,
- oznaku pozicije za koju se stavlja ponuda,
- ponuđeni iznos zakupnine (koji ne može biti manji od početne zakupnine),

Uz pisanu ponudu mora se priložiti (u presliku):
- dokaz o hrvatskom državljanstvu ili registraciji domaće pravne osobe,
- dokaz o dopuštenju obavljanja odgovarajuće djelatnosti na području Republike Hrvatske za strane fizičke i pravne osobe,
- obrtnicu ili Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar ili Rješenje o upisu OPG-a u Registar poljoprivrednika
- dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 kn koji se uplaćuje na žiro-račun HR0624020061842800003, poziv na broj HR68 7706 – OIB.

Uz navedene dokumente ponuditelj mora priložiti slijedeće pisane izjave:
- izjavu da je u potpunosti upoznat sa uvjetima natječaja te da ih prihvaća 

Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.
IV.
Vrijeme na koje se površina daje u zakup je minimalno 4 mjeseca (od 01.06-2015.g – 30.09.2015. godine) do maksimalno 1 godine. 

V.
Ponude se predaju u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, a dostavljaju se na adresu : OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov – u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za zakup javne površine u mjestu Sv. Filip i Jakov, (naziv lokacije), pozicija (oznaka pozicije)– NE OTVARAJ“. Otvaranje ponuda održati će se u Općinskoj vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava br. 16 dana 25. travnja 2016. godine, u 12.30 sati.

Načelnik
Zoran Pelicarić

Klasa: 363-02/16-15/01
Urbroj:2198/19-01-16-3
Sv. Filip i Jakov, 13. travanj 2016. godine

Natječaj-k.č. 262

Odluka o raspisivanju natječaja - k.č. 262 Sv. Filip i Jakov

Plan_rasporeda_i_namjene_lokacija_kioska- k.č. 262 Sv. Filip i Jakov

Model - k.č. 262 (1)

 

Općina Sveti Filip i Jakov