PODZAKUP površine na području Općine Sv. Filip i Jakov - TRŽNICA (27.04.2017.)

NATJEČAJ o davanju u podzakup površine na području Općine Sv. Filip i Jakov k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov za postavljanje kioska i štandova

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u podzakup površina na k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) u  Sv. Filip i Jakovu,  KLASA: 363-02/17-15/01, URBROJ: 2198/19-01-17-2 od 26. travnja 2017. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov  r a s p i s u j e  

NATJEČAJ

o davanju u podzakup površine na području Općine Sv. Filip i Jakov
k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov
za postavljanje kioska i štandova

I.
Predmet Natječaja je davanje u podzakup površine u Sv. Filip i Jakovu na k.č. 262 n.i. (k.č. 1338 s.i.) k.o. Filipjakov  za postavljanje kioska i štandova. Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov http://www.opcina-svfilipjakov.hr/ .  

II.

Naziv pozicija za davanje u zakup: u privitku

III.
Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:
- ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta, odnosno boravišta ili sjedišta,
- oznaku pozicije za koju se stavlja ponuda,
- ponuđeni iznos zakupnine (koji ne može biti manji od početne zakupnine),
- vremenski period zakupa  

OBRAZAC PONUDE MOŽE SE PREUZETI NA WEB STRANICI OPĆINE ILI U PROSTRIJAMA OPĆINE i to svakog radnog dana između 08.00 i 15.00 sati;
   

Uz pisanu ponudu mora se priložiti (original ili presliku):

- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, (kod odluke o odabiru u obzir se uzima uvjerenje o prebivalištu)
- dokaz o dopuštenju obavljanja odgovarajuće djelatnosti na području Republike Hrvatske za strane fizičke i pravne osobe,
- presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci do dana objave natječaja; (obrtnicu ili Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar ili Rješenje o upisu OPG-a u Registar poljoprivrednika)
- dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 kn koji se uplaćuje na žiro-račun HR0624020061842800003, poziv na broj HR68 7706 – OIB.
- izjavu da je u potpunosti upoznat sa uvjetima natječaja te da ih prihvaća.


Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

IV.

Vrijeme na koje se površina daje u zakup je minimalno 4 mjeseca (od 01.06.2017. – 30.09.2017. godine) do maksimalno 1 godine.

V.
Ponude se predaju u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja, a dostavljaju se na adresu : OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov – u zatvorenoj omotnici s naznakom: «NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ - podzakup površine, TRŽNICA: pozicija____». Otvaranje ponuda održati će se u Općinskoj vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, dana 12. svibnja 2017. godine, u 12.30 sati.     

KLASA: 363-02/17-15/01
URBROJ: 2198/19-01-17-03
Sveti Filip i Jakov, 26. travnja 2017. godine

Načelnik
Zoran Pelicarić

tržnica.pdf

natječaj.docx

plan.doc

ponudbeni list.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov