PODZAKUP POVRŠINE ZA PRODAJU PEKARSKIH PROIZVODA, MLIJEČNIH PROIZVODA, VOĆA I POVRĆA I RIBE U SVETOM FILIP I JAKOVU NA KAT.ČEST. BR. 1438 K.O. FILIPJAKOV (17.06.2014.)

O G L A S O DAVANJU U PODZAKUP POVRŠINE ZA PRODAJU PEKARSKIH PROIZVODA, MLIJEČNIH PROIZVODA, VOĆA I POVRĆA I RIBE U SVETOM FILIP I JAKOVU NA KAT.ČEST. BR. 1438 K.O. FILIPJAKOV

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
KLASA: 363-02/14-01/13
URBROJ: 2198/19-01-14-2
Sveti Filip i Jakov, 12. lipnja 2014. godine

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – proč.tekst) i Odluke o raspisivanju Oglasa za davanje u podzakup površine za prodaju pekarskih proizvoda, mliječnih proizvoda, voća i povrća i ribe u Svetom Filip i Jakovu na kat.čest.br. 1438 k.o. Filipjakov, KLASA: 363-02/14-01/13; URBROJ: 2198/19-01-14-1, od 11. lipnja 2014. godine, Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

O G L A S o davanju u podzakup površine za prodaju pekarskih proizvoda, mliječnih proizvoda, voća i povrća i ribe u Svetom Filip i Jakovu na kat.čest. br. 1438 k.o. Filipjakov


l. PREDMET OGLASA
Predmet Oglasa je davanje u podzakup površine za prodaju pekarskih proizvoda, sira i mliječnih proizvoda, voća i povrća i ribe u Svetom Filip i Jakovu.

ll. NAZIV LOKACIJE ZA DAVANJE U PODZAKUP

Sveti Filip i Jakov, kat.čest.br. 1438 k.o. Filipjakov

a) prodaja pekarskih proizvoda P1
b) prodaja sira i mliječnih proizvoda P2
c) prodaja voća i povrća P3 i P4
d) prodaja ribe P5

Površina koja se daje u podzakup za prodaju pekarskih proizvoda je 12 m², a sukladno skici koja čini sastavni dio oglasa.
Početna cijena za poziciju P1 za cjelokupno razdoblje u kojem se daje u podzakup je 8.000,00 kuna.
Površina koja se daje u podzakup za prodaju sira i mliječnih proizvoda, voća i povrća te ribe je 2 m², a sukladno skici koja čini sastavni dio oglasa.
Početna cijena za poziciju P2 za cjelokupno razdoblje u kojem se daje u podzakup je 3.000,00 kuna.
Početna cijena za pozicije P3, P4 i P5 za cjelokupno razdoblje u kojem se daje u podzakup je 2.000,00 kuna.
Vrijeme na koje se daje površina u podzakup je od 25. lipnja 2014. do 25. rujna 2014. godine.

lll. UVJETI OGLASA
Pismena ponuda mora sadržavati:
1. puni naziv ponuditelja (ime i prezime, adresa, OIB, kontakt broj),
2. oznaku lokacije s opisom namjeravane djelatnosti,
3. iznos ponuđene cijene,
4. dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 200,00 kuna, koji se uplaćuje na žiro račun Općine Sveti Filip i Jakov broj HR06 2402006-1842800003, model plaćanja je HR68 5738-OIB.

lV. DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov – Povjerenstvo za provedbu Oglasa, s naznakom „NE OTVARAJ – Oglas – Sveti Filip i Jakov“. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave Oglasa bez obzira na način dostave. Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.


OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov