POLUGODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ( SIJEČANJ – SRPANJ 2015. GODINE) (06.08.2015.)

Z A K LJ U Č A K O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – SRPANJ 2015. GODINE

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/14- proč.tekst. i 06/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 06. kolovoza 2015. godine donijelo

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvješća za razdoblje siječanj – srpanj 2015. godine


I.
Prima se na znanje i prihvaća Polugodišnje financijsko izvješće za razdoblje siječanj – srpanj 2015. godine.

II.
Polugodišnje izvješće iz točke I. čini sastavnicu ovog Zaključka.

KLASA: 041-02/15-01/05
URBROJ: 2198/19-02-15-7
Sveti Filip i Jakov, 06. kolovoza 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV


Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Pedisić

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015 do: 30.06.2015

 

Općina Sveti Filip i Jakov