POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, SIJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINE (01.08.2013.)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, SIJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINE

Na temelju članka 73. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 96/03) i članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“, br. 2/09 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov na svojoj 2. sjednici održanoj 01. kolovoza 2013. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINE


I OPĆI DIO

Članak 1.
Polugodišnji izvještaj proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2013. godinu sastoji se od:
KTO OPIS IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI 3.367.647,09
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00
UKUPNI PRIHODI 3.367.647,09
3 RASHODI 3.072.591,66
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 96.748,69
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 310.415,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI 3.479.755,35
RAZLIKA (višak/manjak) (6+7) /(3+4+5) -112.108,26
B RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
9 PRENESENI MANJAK -5.777.688,06
MANJAK SREDSTVA U IDUĆEM RAZDOBLJU -5.889.796,32

Članak 2.
Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda.

Članak 3.
Ovaj polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine Sv. Filip i Jakov.

Klasa:021-05/13-01/128
Urbroj:2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 01. kolovoza 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
Predsjednik
Ivan Eškinja bacc.med.lab.ing

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, SIJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINE

 

Općina Sveti Filip i Jakov