POVJERENSTVO ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA/ ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 2015. (12.10.2015.)

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama/ organizacijama civilnog društva

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.) i članka i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov, načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, donio je 12. Listopada 2015. godine:

ODLUKU 
o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava 
udrugama/ organizacijama civilnog društva

Članak 1.
U cilju ostvarivanja uvjeta za izravnu dodjelu sredstava udrugama/ organizacijama civilnog društva uz provođenje javnog natječaja na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge, osniva se Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva, (dalje: Povjerenstvo).

Članak 2.
Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana. Mandat članova povjerenstva traje 1 (jednu) godinu.

Članak 3.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Marin Katuša – zamjenik načelnika Općine Sv. Filip i Jakov – Predsjednik povjerenstva
2. Željko Vidučić dip.iur. – član Povjerenstva i
3. Denis Brzić – član Povjerenstva

Članak 4.
U okviru svog djelokruga Povjerenstvo donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva temeljem zakonskih propisa, odredba Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, procjene o osnivanju zahtjeva i mogućnosti proračuna.

Članak 5.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi. Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje odluke koje donosi Povjerenstvo. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sjednicom Povjerenstva predsjedava član kojeg Povjerenstva kojeg za to ovlasti predsjednik Povjerenstva.

Članak 6.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Povjerenstva najmanje tri dana prije održavanja sjednice .Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Povjerenstva se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može se dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 7.
Povjerenstvo može započeti s radom ako je na sjednici nazočna većina članova Povjerenstva. Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova članova Povjerenstva. Odluka se upućuje kao prijedlog Načelniku na razmatranje koji donosi konačni Zaključak o dodjeli financijskih sredstava udrugama/ organizacijama civilnog društva. Općina Sveti Filip i Jakov na temelju konačnog Zaključka načelnika sklapa ugovor o dodjeli financijskih sredstava udrugama ili organizacijama civilnog društva.

Članak 8.
Administrativno tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo obavljati će Odsjek za razvoj i društvene djelatnosti.

Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 402-03/15-01/01 
URBROJ: 2198/19-01-15-05 Sveti Filip i Jakov, 12. listopada 2015. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov