POVJERENSTVO za dodjelu financijskih sredstava udrugama / organizacijama civilnog društva (18.11.2016.)

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama / organizacijama civilnog društva

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ 02/09, 01/13, 02/14 – pročišćeni tekst i 04/14), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 18. studenog 2016. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama / organizacijama civilnog društva  

Članak 1.

U cilju ostvarivanja uvjeta za izravnu dodjelu sredstava udrugama/ organizacijama civilnog društva uz provođenje javnog natječaja na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge, osniva se Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva, (dalje: Povjerenstvo).  

Članak 2
.

Povjerenstvo čine Predsjednik i 2 (dva) člana. Mandat članova povjerenstva traje do završetka rada na provedbi svih aktivnosti Javnog poziva za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sveti Filip i Jakov u 2017. godini.  

Članak 3.

U Povjerenstvo se imenuju:

  1. Marin Katuša – Zamjenik načelnika Općine Sveti Filip i Jakov – Predsjednik povjerenstva,
  2. Željko Vidučić, dipl.iur. – član Povjerenstva i
  3. Denis Brzić – član Povjerenstva.
Članak 4.
U okviru svog djelokruga Povjerenstvo donosi Prijedlog o dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva (dalje: Prijedlog) temeljem zakonskih propisa i odredbi Kriterija ocjenjivanja prijedloga programa, projekata, manifestacija i građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih potreba Općine Sveti Filip i Jakov.

Članak 5.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi. Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje odluke koje donosi Povjerenstvo. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika sjednicom Povjerenstva predsjedava član kojeg Povjerenstva kojeg za to ovlasti predsjednik Povjerenstva.

Članak 6.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Povjerenstva najmanje tri dana prije održavanja sjednice. Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Povjerenstva se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može se dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 7.

Povjerenstvo radi na temelju poslovnika kojeg svi članovi prihvaćaju potpisivanjem izjave o prihvaćanju, a obavezni su potpisati i Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. Prijedlog  se upućuje kao prijedlog Načelniku  na razmatranje koji donosi konačni Zaključak o dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva koji dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje. Općina Sveti Filip i Jakov na temelju konačnog Proračuna koji usvoji Općinsko vijeće sklapa ugovor o dodjeli financijskih sredstava udrugama ili organizacijama civilnog društva.

Članak 8
.

Administrativno tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo obavljati će JUO - Odsjek za razvoj i društvene djelatnosti.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.  

KLASA: 402-03/16-01/14

URBROJ: 2198/19-02-16-02
Sveti Filip i Jakov, 18. studenog 2016. godine  

NAČELNIK OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
                                                                                             

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov