POVJERENSTVO ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA I SVEČANO OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE (01.08.2013.)

O D L U K A o imenovanju Povjerenstva za dodjelu općinskih priznanja i svečano obilježavanje Dana Općine

Na temelju čl. 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov, br. 2/09 i 1/13) i ĉl. 25. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 1/09 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2013. godine donijelo je

O D L U K U o imenovanju Povjerenstva za dodjelu općinskih priznanja i svečano obilježavanje Dana Općine

Članak 1.
U Povjerenstvo za dodjelu općinskih priznanja i sveĉano obilježavanje Dana Općine imenuju se:
1. Ivan Eškinja
2. Joško Jukić
3. Renata Batur
4. Ivan Bariĉić
5. Tomislav Demo

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov“.

Klasa: 021-05/13-01/131
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 01. kolovoza 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
Predsjednik
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov