POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJA (18.06.2013.)

ODLUKA o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja

Na temelju čl. 15. i čl. 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“, br. 2/09 i 1/13) na Konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, odrţanoj dana 18. lipnja 2013. godine donosi se

ODLUKA o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja

U POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJA Općine Sv. Filip i Jakov
biraju se:

1. Renata Batur – za PREDSJEDNIKA
2. Marin Colić – za ĈLANA
3. Anamarija Matešić – za ĈLANA

Klasa: 021-05/13-01/104
Ur.broj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 18. lipnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

Predsjedavatelj
Mr. sc. Lena Grbić

 

Općina Sveti Filip i Jakov