POVJERENSTVO ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – PRIJEVOZ POKOJNIKA (10.03.2015.)

O D LU K A o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 147/14) i članka 14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj: 143/12), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 12. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2015. godine donosi

O D LU K U
o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju
za obavljanje komunalne djelatnosti 
– prijevoz pokojnika

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se stručno povjerenstvo za koncesiju koje će provoditi postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na području Općine Sveti Filip i Jakov.

Članak 2.
U Stručno povjerenstvo iz točke 1. Ove Odluke imenuju se:

1. Jure Jelenić, dipl.ing.građ. – predsjednik
2. Vlatka Budanović, dipl.oec. – za člana
3. Darinka Zorić, dipl.iur. – za člana

Članak 3.
Zadaća Stručnog povjerenstva iz točke 1. Ove odluke je da provede postupak za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na području Općine Sveti Filip i Jakov te da utvrdi prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i uputi je općinskom vijeću radi donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na području Općine Sveti Filip i Jakov.

Članak. 4.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za stručno povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 363-02/15-17/03
URBROJ: 2198/19-15-02-1
Sveti Filip i Jakov, 10. ožujka 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik 
Općinskog vijeća
Igor Pedisić

 

Općina Sveti Filip i Jakov