POVJERENSTVO ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST (01.08.2013.)

O D L U K A o imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Na temelju čl. 43. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“, br. 2/09 i 1/13) i čl. 18. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 1/09 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2013. godine donijelo je

O D L U K U o imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost


Članak 1.
U povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost imenuju se:
1. Leonardo Mikulić – za predsjednika
2. Vid Pedisić – za člana
3. Marin Colić – za člana

Članak 2.
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov“.

Klasa: 021-05/13-01/129
Urbroj: 2198/19-13-1
Sv. Filip i Jakov, 01. kolovoza 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
Predsjednik
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov