POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Izrada projektne dokumentacije za Dječji vrtić Cvitić u Turnju (18.07.2018.)

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 18-08-05

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

KLASA: 406-01/18-08/05

URBROJ: 2198/19-01-18-06

Sveti Filip i Jakov,  18. srpnja 2018. godine

Službeni web Općine Sveti Filip i Jakov: www.opcina-svfilipjakov.hr

 

POZIV

na dostavu ponude

Ev. br. nabave: 18-08-05

 

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

1. Podaci o naručitelju

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 57113796391

MB: 2797291
Žiro-račun: 2402006-1842800003, Erste banka.

Telefon: 023 389 800 
Fax: 023 389 802 
E-mail: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr, osvfij.nabava@gmail.com

Web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr

Obavijesti u vezi nabave: kontakt osoba (ime i prezime, e-mail, telefon/mobitel)   

Darko Mikas, mag. oec., MBA

E-mail: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

Mobitel: 099/2603-486

Telefon: 023/389-808

Fax: 023/389-802

2. Predmet nabave

Izrada projektne dokumentacije za Dječji vrtić Cvitić u Turnju

Opis predmeta nabave (količina, tehničke specifikacije i troškovnik)

Predmet nabave uključuje:

1. Izrada glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole:

- geodetski projekt

- projekt arhitektonski

- projekt konstrukcije

- strojarski projekt

- projekt električnih instalacija

- projekt vodovoda i odvodnje

- elaborat zaštite na radu

- elaborat zaštite od požara

- elaborat fizike zgrade

- elaborat kuhinje

- troškovnik radova sa i bez prosječnih cijena

Oznaka projekta

 

/

Troškovnik se sastoji od

 

Obrazac Troškovnika se nalazi u Prilogu 1

3. Procijenjena vrijednost nabave: (bez PDV-a)

189.000,00

4. Način i rok izvršenja

 

Rok početka

Od dana stupanja na snagu Ugovora o izvršenju usluge

Krajnji rok izvršenja

30 dana od dana stupanja na snagu Ugovora o izvršenju usluge

Mjesto izvršenja

Općina Sveti Filip i Jakov

5. Rok, način i uvjeti plaćanja

Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Račun za predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za Dječji vrtić Cvitić u Turnju, Ev. br. nabave: 18-08-05“.

Rok plaćanja

60 dana od dana dostave računa

Način plaćanja

Transakcijski račun

6. Cijena ponude

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om.

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.

7. Rok valjanosti ponude

15 dana

8. Rok za dostavu ponuda

25. srpnja 2018. godine do 15:00 sati

9. Kriterij odabira ponuda

Najniža cijena

10.  Način dostave ponude

Preporučenom poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov sa naznakom „Izrada projektne dokumentacije za Dječji vrtić Cvitić u Turnju - ne otvaraj“ ili elektroničkom poštom / e-mailom na darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

11. Ponuda mora sadržavati

a) Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

b) Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

c) Dokazi sposobnosti:

D1 - Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana (scan originala)

D2 - Izjava o nekažnjavanju (potpisan i pečatiran obrazac u prilogu)

12. Razlozi isključenja

/

13. Otvaranje ponuda i obavijest o rezultatima

Otvaranje ponuda će se održati 26. srpnja 2018.  u 08:00 sati u prostorijama Općinske uprave na adresi Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov. Otvaranje ponuda nije javno.

 

 

Sastavni dio ovog Poziva čini Ponudbeni list, Troškovnik i ukoliko postoji dodatna ovisno o predmetu nabeve,  koje je potrebno dostaviti ispunjene i ovjerene potpisom i pečatom od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 

Općinski Načelnik

Zoran Pelicarić

_______________________

 

Darko Mikas, mag. oec., MBA

 

Voditelj projekta

Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti

Općina Sveti Filip i Jakov

 

Adresa: Obala kralja Tomislava 16

23207 Sveti Filip i Jakov

Mobitel: 099/2603-486

Telefon: 023/389-808

Fax: 023/389-802

Projekt  Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Dječji vrtić Cvitić u Turnju sufinancira Ministarstvo regionalnoga razvoja i Europskih fondova u sklopu Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za sufinanciranje iz ESI fondova.

Slikovni rezultat za mrrfeu

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - WEB.pdf

Prilog 1 - PONUDBENI LIST i TROŠKOVNIK.docx

Prilog 2 - D2 - IZJAVA o nekažnjavanju.docx

ODGOVOR na upite 20-07-2018.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov