POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Rekonstrukcija termotehničkih sustava kino dvorane Sv. Filip i Jakov (03.06.2020.)

EBN 20-09-08

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 406-01/20-09/08

URBROJ: 2198/19-01-20-05

Sv. Filip i Jakov, 03. lipnja 2020. godine

Web stranica Općine Sveti Filip i Jakov

www.opcina-svfilipjakov.hr

 

P O Z I V

 

na dostavu ponude

 

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

1. Podaci o naručitelju OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 57113796391

MB: 2797291

Žiro-račun: 2402006-1842800003, Erste banka.

Telefon: 023 389 800 

Fax: 023 389 802 

E-mail: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr 

 

Obavijesti u vezi nabave: kontakt osoba (ime i prezime, e-mail, telefon/mobitel)    Mikas Darko, dipl. oec. darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr, 099/260-3486

2. Predmet nabave Rekonstrukcija termotehničkih sustava kino dvorane Sv. Filip i Jakov

Evidencijski broj nabave 20-09-08

Opis predmeta nabave (količina, tehničke specifikacije i troškovnik) Uvođenje novog visokoučinkovitog sustava

3. Procijenjena vrijednost nabave: (bez PDV-a) 250.000,00 kn

4. Način i rok izvršenja

Rok početka Danom stupanja na snagu ugovora

Krajnji rok izvršenja 45 dana uvođenja izvođača u posao

5. Rok, način i uvjeti plaćanja Račun se ispostavlja u obliku e računa na službeni E mail Općine Sveti Filip i Jakov protokol@opcina-svfilipjakov.hr 

 

Rok plaćanja 60 dana od dostave računa

Način plaćanja Uplata na račun

6. Cijena ponude Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. 

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. 

Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. 

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.

7. Rok valjanosti ponude 30 dana

8. Rok za dostavu ponuda 09. lipanj 2020. godine do 13:00 sati

9. Kriterij odabira ponuda Kriterij odabira ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).

 

Ponuda koja zadovolji sve zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda i u kojoj ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata dokaže sposobnost, vrednuje se na temelju sljedećih kriterija:

 

Redni broj Kriterij Relativni ponder kriterija Broj bodova

1. Cijena ponude (izražava se u HRK, bez PDV-a) 90 % 90 bodova

2. Jamstveni rok za izvršene radove 10 % 10 bodova

Maksimalni broj bodova100

% 100 bodova

 

Ukupni broj bodova pojedinog ponuditelja naručitelj će dobiti zbrajanjem bodova dobivenih prema navedenim kriterijima:

 

UB = CP + JR

 

pri čemu je:

UB – ukupan broj bodova

CP – broj bodova ostvaren za ponuđenu cijenu

JR – broj bodova ostvaren za ponuđeni jamstveni rok za izvršene radove

 

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s najvećim ukupnim brojem bodova (UB).

 

Ponude se rangiraju prema ukupnoj ocjeni ponude. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

 

1. Financijski kriterij - cijena ponude (CP)

 

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

 

CP = (Cmin/Cp) x 90

 

gdje je:

CP - bodovi po kriteriju cijene

Cp - cijena iz ponude ponuditelja koja se ocjenjuje (bez PDV-a)

Cmin - najniža cijena od svih ponuđenih valjanih ponuda (bez PDV-a)

 

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 90.

 

2. Nefinancijski kriterij - jamstveni rok (JR) za izvršene radove

 

Minimalan jamstveni rok za izvršene radove je 24 mjeseci. 

 

Ukoliko se nudi jamstveni rok za izvršene radove kraći od 24 mjeseca, ponuda će se ocijeniti kao nepravilna. 

 

Ponuda u kojoj je iskazan najduži jamstveni rok za izvršene radove dobiva 10 bodova, a ostale ponude će dobiti manje bodova prema sljedećoj formuli:

JR = (Jo/Jn) x 10

gdje je:

JR = broj bodova koje je dobila ponuda za ponuđeni jamstveni rok za izvršene radove

Jn = najduži jamstveni rok za izvršene radove

Jo = jamstveni rok za izvršene radove koji je ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 10.

 

U slučaju da Ponuditelj za različite radove nudi različito trajanje jamstvenih rokova za izvršene radove, za potrebe dodjele bodova za necjenovni kriterij ekonomski najpovoljnije ponude kao relevantan će se u izračunu vrednovati najkraći jamstveni rok ponuđen za radove.

 

Jamstveni rok moguće je iskazivati isključivo cijelim brojem (ne decimalnim) u mjesecima (npr. 24, 36, 48 i sl.), a dostavlja se u obliku ispunjenog i ovjerenog Obrasca 6 koji je dio ove Dokumentacije o nabavi te se učitava prilikom predaje ponude.

 

10.  Način dostave ponude U zadanom roku na e-mail: protokol@opcina-svfilipjakov.hr 

Osobnom dostavom ili preporučenom poštanskom pošiljkom uz napomenu:

PONUDA ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE

„Rekonstrukcija termotehničkih sustava kino dvorane Sv. Filip i Jakov“ – NE OTVARATI

Obala kralja Tomislava 16

23207 Sv. Filip i Jakov

11. Ponuda mora sadržavati

a) Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

 

b) Katalog proizvoda sa traženim tehničkim specifikacijama

 

c) Troškovnik

 

 

 

 

d) Dokazi sposobnosti (traženi dokumenti):

D1 -  Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten vršiti predmetnu djelatnost (neovjerena preslika)

 

D2  - Pisana i potpisana izjava da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca

 

D3  - Pisana izjava ponuditelja, ovjerena potpisom odgovorne osobe ponuditelja i pečatom, da će, ukoliko bude izabran, ispuniti zahtjeve ovog poziva, u svezi kvalitete obavljenih radova, da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje radova.

 

D4 – Izjava o  jamstvenom roku 

 

D5 - Popis izvršenih radova u posljednje 3 godine na istim ili sličnim objektima javne namjene 

 

Ponuditelj mora dokazati da je gore definiranom periodu izvršio iste ili slične radove predmetu nabave, minimalne vrijednosti u visini od 200.000,00 kuna bez PDV-a, te da je uredno izvršio sljedeće:

 

Najmanje jedan (1), a najviše dva (2) ugovora o radovima istih ili sličnih predmetu nabave čija je zbrojena vrijednost jednaka ili viša od navedene vrijednosti.

 

D6 – Potvrda o nepostojanju dugovanja po osnovi javnih  davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

12. Razlozi isključenja

a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda

b) ako ponuda nije u skladu s pozivom za dostavu ponuda

c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

d) ako je ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela.

13. Otvaranje ponuda i obavijest o rezultatima Otvaranje ponuda 09. lipnja 2020. godine u 13:00 sati

Obavijest o rezultatima u roku od 3 radna dana.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Zoran Pelicarić

 

Poziv na dostavu ponude 4 - WEB.pdf

Obrazac - Izjava o nekažnjavanju.docx

Obrazac – Izjava o ponuđenom jamstvenom roku.docx

OBRAZAC - PONUDBENI LIST.docx

Obrazac – Popis izvršenih radova.docx

Troškovnik_Kino_Sv_Filip_i _Jakov.XLS

 

Općina Sveti Filip i Jakov