POZIV NA DOSTAVU PONUDA - SANACIJA OTPADA NA k.č. 1896/1 k.o.Sveti Filip i Jakov (20.07.2018.)

Evidencijski broj nabave: 18-9-12

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

KLASA: 406-01/18-09/12

URBROJ: 2198/19-18-01-2

Sveti Filip i Jakov,  20.srpanj 2018.godine

 

POZIV

na dostavu ponude

 

 

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

1. Podaci o naručitelju

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 57113796391

MB: 2797291
Žiro-račun: 2402006-1842800003, Erste banka.

Telefon: 023 389 800 
Fax: 023 389 802 
E-mail:  opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr

Web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr

Obavijesti u vezi nabave: kontakt osoba (ime i prezime, e-mail, telefon/mobitel)   

Jure Jelenić, jure.jelenic@opcina-svfilipjakov.hr

2. Predmet nabave

 

Opis predmeta nabave (količina, tehničke specifikacije i troškovnik)

SANACIJA OTPADA NA k.č. 1896/1 k.o.Sveti Filip i Jakov

3. Procijenjena vrijednost nabave: (bez PDV-a)

224.000,00 kuna

4. Način i rok izvršenja

 

Rok početka

1.kolovoza 2018.

Krajnji rok izvršenja

20.kolovoza 2018.

5. Rok, način i uvjeti plaćanja

Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Račun za predmet nabave:18-9-12“.

Rok plaćanja

30 dana od dostave situacije

Način plaćanja

Uplata na račun

6. Cijena ponude

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om.

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.)

7. Rok valjanosti ponude

30 dana

8. Rok za dostavu ponuda

27.srpnja 2018. u 12:00 sati

9. Kriterij odabira ponuda

Najniža cijena

10.  Način dostave ponude

E.mail

11. Ponuda mora sadržavati

 

a)    Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

b)  Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

c)        Dokazi sposobnosti (traženi dokumenti)

D1 -  Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten vršiti predmetnu djelatnost (neovjerena preslika)

D2  - Pisana i potpisana izjava da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca

D3  - Pisana izjava ponuditelja, ovjerena potpisom odgovorne osobe ponuditelja i pečatom, da će, ukoliko bude izabran, ispuniti zahtjeve ovog poziva, u svezi kvalitete obavljene usluge, da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluga.

D4 – Potvrda Porezne uprave o stanju duga, iz koje je vidljivo da su ispunjene obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starija od 30 dana do dana objave na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov) – (može se naknadno dostaviti prije potpisivanja ugovora)

 

12. Otvaranje ponuda i obavijest o rezultatima

30.srpnja 2018.

 

 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o ponuditelju i/ili može naknadno tražiti ovjerene preslike i/ili originalne dokumente, te dodatnu dokumentaciju.

Naručitelj će isključiti iz postupka nabave ponuditelja koji je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima dokazuje da ne postoje razlozi isključenja odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti izvršenja predmeta nabave.

  

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Razlozi isključenja:

 

a)       ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda

b)       ako ponuda nije u skladu s pozivom za dostavu ponuda

c)       ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

d)       ako je ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela.

 

 

 

 

Općinski Načelnik

Zoran Pelicarić

 

 

 

 

POZIV na dostavu ponuda.pdf

ponudbeni list.docx

troškovnik.xlsx

OBAVIJEST o 1. Izmjeni Troškovnika 23-07-2018.pdf

1. IZMJENA TROŠKOVNIKA.xlsx

 

Općina Sveti Filip i Jakov