POZIV na dostavu ponude - 1. izmjena - Usluge koordinacije i stručnog nadzora nad građenjem reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov (13.04.2018.)

Općina Sveti Filip i Jakov je dana 03. studenog 2017. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ referentne oznake KK.06.3.1.03.0028 ukupne vrijednosti 2.937.554,78 kuna. Projekt je sufinanciran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 2.451.917,88 kuna. Razdoblje provedbe projekta započinje 15. rujna 2017. godine i traje do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije 15 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu tj. od 10. studenog 2017. godine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski Načelnik

KLASA: 406-01/18-08/04

URBROJ:  2198/19-01-18-13

Sveti Filip i Jakov,  13. travnja 2018. godine

Gospodarski subjekti (naziv, adresa, OIB):

SLUŽBENI WEB OPĆINE: www.opcina-svfilipjakov.hr

 

 

POZIV

na dostavu ponude - 1. izmjena

 

NAPOMENA: sve izmjene Poziva označene su crvenom bojom u dokumentu. Ukoliko je gospodarski subjekt dostavio ponudu prije objave / zaprimanja 1. izmjene Poziva na dostavu ponude,  mora dostaviti traženo jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku dopune ponude, čime ujedno pristaje na sve uvjete Poziva na dostavnu ponude uvedene 1. izmjenom istog.

 

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

1. Podaci o naručitelju OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 57113796391

MB: 2797291

IBAN:HR0624020061842800003, Erste banka

Podračun IBAN: HR9124020061500036363

Telefon: 023 389 800 

Fax: 023 389 802 

E-mail: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr, osvfij.nabava@gmail.com

Web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr

Obavijesti u vezi nabave: kontakt osoba (ime i prezime, e-mail, telefon/mobitel)    Darko Mikas, Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti, darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr, 

+385 99 260 3486

 

Ponuditelj mogu u roku za dostavu ponuda postavljati pitanja na navedeni e-mail. Svi odgovori će biti objavljeni na službenoj web stranici Općine Sveti Filip i Jakov  www.opcina-svfilipjakov.hr/javna-nabava bez navođenja naziva gospodarskog subjekta koji je uputio pitanje.

2. Predmet nabave Usluge koordinacije i stručnog nadzora nad građenjem reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov

Opis predmeta nabave (količina, tehničke specifikacije i troškovnik) Općina Sveti Filip i Jakov je dana 03. studenog 2017. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ referentne oznake KK.06.3.1.03.0028 ukupne vrijednosti 2.937.554,78 kuna. Projekt je sufinanciran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 2.451.917,88 kuna. Razdoblje provedbe projekta započinje 15. rujna 2017. godine i traje do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije 15 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu tj. od 10. studenog 2017. godine.

 

Kako bi se izvedba građevinskih radova izvršila sukladno pravilima struke i relevantnim zakonskim odredbama, potrebno je ugovoriti uslugu stručnog nadzora građevinskih radova te usluge koordinatora zaštite na radu (koordinator II)  s ciljem koordinacije primjene načela zaštite na radu, sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlja radnika, kao i izrade potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu. Izvršenje usluge će trajati paralelno sa periodom izvođenja građevinski radova.  Predviđeni rok završetka radova je 14.12.2018. godine, a u taj rok uključeno je i provođenje tehničkog pregleda građevine.

 

Izvršenje usluga temeljem predmetnog Poziva obuhvaća sljedeće poslove:

 

AKTIVNOSTI STRUČNOG NADZORA IZGRADNJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

 

Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17):

1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke

2. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom

3. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu

4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda

5. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama

6. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

 

Dodatno, obveze okviru ovog Ugovora obuhvaćaju i obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II). 

 

DETALJAN OPIS ZADATAKA STRUČNOG NADZORA

U okviru ovog Ugovora, Izvršitelj je dužan:

• obveze nadzornog inženjera izvršavati kako je definirano Zakonom o gradnji (NN 153/13 i 20/17), Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014), Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) i drugim primjenjivim podzakonskim aktima, te

• izvršavati sve ostale obveze definirane Opsegom usluge.

 

Sadržaj usluge nadzora u okviru ovog ugovora, uz gore navedene obveze propisane Zakonom o gradnji, obuhvaća i sljedeće:

Faza građenja

Tijekom faze građenja, Izvršitelj će, između ostaloga, provoditi i slijedeće:

• Uvesti izvođača radova u posao;

• Provoditi nadzor nad provedbom aktivnosti Izvođača, te osigurati njihovu usklađenost s uvjetima Ugovora o građenju;

• Provoditi nadzor na licu mjesta i koordinaciju kako bi se osigurala usklađenost radova i opskrbe s projektnom dokumentacijom i vremenskim planom; 

• Davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova Izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koje bi nastupile neizvođenjem tih radova;

• Provoditi nadzor nad izvođenjem nepredviđenih i naknadnih radova tijekom građenja;

• Koordinirati sastanke na lokaciji gradilišta te sastanke vezane uz mjesečni napredak radova; promptno pripremati i distribuirati zapisnike s tih sastanaka;

• Pružati pomoć na zahtjev Naručitelja svim pisanim sredstvima komunikacije (uključujući elektroničku poštu) o bilo kojem pitanju u vezi s provedbom ugovora, uključujući ad hoc izvješća;

• Provjeravati i izvještavati Naručitelja o sukladnosti i točnosti svih potvrda, polica osiguranja, jamstava, i sl.;

• Pratiti napredak radova te pravodobno izvještavati Naručitelja o svim mogućim problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva projekta;

• Potpisivati građevinski dnevnik Izvođača koji će se voditi u skladu s važećim propisima te čuvati potpisanu kopiju;

• Ovjeravati dokaznice količina izvedenih radova Izvođača;

• Provoditi svakodnevne provjere gradilišta kako bi provjerio napredak i kvalitetu izvođenja radova te uvjete zaštite na radu;

• Analizirati prijedloge Izvođača radova vezane uz moguće prilagodbe projekta, specifikacija, radova ili programa rada, koje mogu postati potrebne ili korisne tijekom ili nakon izvođenja radova;

• Prema zahtjevima Naručitelja savjetovati o mogućim načinima smanjenja troškova projekta, smanjenja vremena izvođenja ili poboljšanja kvalitete radova;

• U koordinaciji s pružateljem usluge tehničke pomoći informirati Naručitelja o potrebi izrade Dodatka Ugovoru, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi;

• Pregovarati s Izvođačem o izmjenama i prilagodbama te o tome davati pismene preporuke Naručitelju uključujući opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove;

• Provjeravati i odobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale građevinske dokumente koje zahtijeva zakonodavstvo, priručnike za rad i održavanje pojedinih postrojenja ili strojeva, popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te također prati isporuku svih izvješća, atesta, zapisa, potvrda o sukladnosti itd. pripremljenih ili dostavljenih od strane Izvođača, osiguravajući da su u potpunosti ujednačeni, indeksirani i pravilno prezentirani;

• Odobravati program pokusnog rada, puštanje u pokusni rad i faze pokusnog rada;

• Kontrolirati i potvrđivati program obuke i provedbu obuke osoblja Naručitelja koju provodi Izvođač, ukoliko ista postoji;

• Kontrolirati i odobravati Upute za rad i održavanje dostavljene od strane Izvođača u uskoj suradnji s Naručiteljem;

• Organizirati i održavati sustav arhiviranja. Po dovršetku projekta, Izvršitelj će predati preko Naručitelju sav arhivski materijal;

• Pripremiti Potvrdu o preuzimanju, popis nedostataka i ostale dokumente koje zahtijevaju uvjeti Ugovora;

• Pregledati i ovjeriti obračunske (mjesečne) privremene situacije, račune, koji moraju odgovarati izvedenom opsegu radova i ugovoru o građenju;

• Pregledati i ovjeriti prijedlog okončanog obračuna, potvrđivati vrijednost radova u skladu s Ugovorom

• Pripremati mjesečna izvješća o napretku radova, završno izvješće, posebna izvješća na zahtjev Naručitelja; sva izvješća potrebna sukladno važećoj regulativi RH te sva propisana izvješća za tehnički pregled i sudjelovati u postupku tehničkog pregleda.

Faza nakon građenja, u jamstvenom roku

Obzirom da će se predmetne usluge provoditi paralelno sa ugovorom o radovima izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov, temeljem kojeg će odabrani Izvođač radova morati dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku s rokom važenja 12 mjeseci od dana primopredaje radova, izvršitelj usluge stručnog nadzora građenja će temeljem ugovora sklopljenog temeljem ovog poziva također morati dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, i to na način opisan u nastavku Poziva u dijelu 11 „Ponuda mora sadržavati“. 

Tijekom zadanog jamstvenog roka Izvršitelj će provoditi slijedeće:

 

• Izvršiti kontrole te sačiniti izvještaj o uočenim nedostacima u kojem se predlažu mjere za sanaciju, i to svakih 6 mjeseci  jamstvenog roka te o istom dostaviti navedeni izvještaj 15 dana prije punih 6 mjeseci  

• Nadzorni inženjer obvezan je izvršiti dodatne kontrole nedostataka po pozivu upravitelja reciklažnim dvorištem ukoliko isti tijekom korištenja utvrdi nedostatke koji sukladno uvjetima jamstva zahtijevaju sanaciju. 

• Izdati konačnu Potvrdu o ispunjenju obveza na kraju jamstvenog roka;

• Izvršitelj je, ukoliko se isti utvrde, dužan pružiti usluge nadzora nad otklanjanjem nedostataka, u  sklopu čega treba pripremiti izvješće o otklanjanju nedostataka.

 

 

 

Obavljanje poslova koordinatora II zaštite na radu

Koordinator II zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/2014) te Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/2008) obvezan je tijekom građenja:

1. koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu,

2. koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova,

3. izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu,

4. osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika,

5. provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti,

6. organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

 

Oznaka projekta

KK.06.3.1.03.0028 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Troškovnik se sastoji od 

Obrazac Troškovnika se nalazi u Prilogu 1

Evidencijski broj nabave JN RD 18-08-04

3. Procijenjena vrijednost nabave: (bez PDV-a) 100.000,00 HRK

4. Način i rok izvršenja U skladu s odredbama ovog Poziva.

Rok početka Na dan obostranog potpisa ugovora. Nakon obostranog potpisa ugovora odabrani Izvršitelj bit će uveden u posao i izvršavat će svoje zadatke na način usklađen s provedbom ugovora o radovima izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta.

Krajnji rok izvršenja 14.12.2018. uz mogućnost produljenja do izvršenja svih obveza Izvršitelja.  Predmetne usluge izvršavat će se sukladno rokovima i dinamici izvođenja radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov (evidencijski broj nabave: OPJN RD 01/18). 

Mjesto izvršenja Sv. Filip i Jakov - osobno, elektronskim i telefonskim putem

5. Rok, način i uvjeti plaćanja Plaćanje ugovorenih Usluga će se vršiti temeljem računa izvršitelja na temelju tromjesečnih obračuna, pri čemu će se računi izdavati u 4 jednaka obroka ugovorenog iznosa usluga, a zadnji račun ne smije biti izdan kasnije od 14.12.2018. Plaćanja računa će se izvršiti najkasnije u roku od 60 kalendarskih dana od dana zaprimanja računa od strane Naručitelja. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: „Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov“, s naznakom „Račun za predmet nabave JN RD 18-08-04  Usluge koordinacije i stručnog nadzora nad građenjem reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov “.

 

U slučaju kašnjenja ili neurednog ispunjenja obveze, Naručitelj je ovlašten na naplatu ugovorne kazne za svaki dan kašnjenja u iznosu od 2 promila ugovorene cijene, pri čemu ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 posto ugovorene cijene.

Rok plaćanja Plaćanja računa će se izvršiti najkasnije u roku od 60 kalendarskih dana od dana zaprimanja računa od strane Naručitelja. 

Način plaćanja Na poslovni račun Izvršitelja naveden u ponudbenom listu

6. Cijena ponude Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. 

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. 

Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om. 

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.

7. Rok valjanosti ponude 60 dana

8. Rok za dostavu ponuda 20.04.2018. do 13:00 sati

9. Kriterij odabira ponuda Najniža cijena

10.  Način dostave ponude Ponude se dostavljaju na adresu Općine Sveti Filip i Jakov, osobno u ured tajnice ili poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: 

„NABAVA JN RD 18-08-04 - NE OTVARAJ“

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Obala kralja Tomislava 16 

23207 Sveti Filip i Jakov

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i /ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

11. Ponuda mora sadržavati a) Prilog 1 - Ponudbeni list i Troškovnik (ispunjeni i potpisani od strane ponuditelja) 

 

b) Dokaze sposobnosti (traženi dokumenti):

 

1. Poslovna sposobnost

 

D1 - Dokazuje se dostavom izvatka iz odgovarajućeg registra: dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta ili odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela (javnobilježnička ovjera ili ovjera mjerodavnog tijela države sjedišta ponuditelja). Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude.

 

D2 - Potvrda Porezne uprave o stanju duga, iz koje je vidljivo da su ispunjene obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starija od 30 dana  računajući od dana slanja poziva za dostavu ponude.)

 

2. Tehnička i stručna sposobnost

 

STRUČNA SPOSOBNOST

 

D3 – Traženi dokazi sposobnosti:

 

2.1. Stručni nadzor građevinskih radova:

 

Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) je za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe propisano da poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru (Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, NN 78/15). Za svaku od sljedećih vrsta radova mora se navesti minimalno jedna osoba koja će pružati uslugu nadzora:

 

1. građevinsko – obrtnički radovi 

2. elektroinstalaterski radovi.

 

Za potrebe izvršenja predmetnog ugovora u ponudu moraju biti uključeni sljedeći stručnjaci:

 

2.1.1. Glavni nadzorni inženjer - nadzorni inženjer za građevinske radove 

Kvalifikacija

• Ovlašteni arhitekt / ovlašteni inženjer građevinarstva 

Profesionalno iskustvo 

• 5 godina radnog iskustva u području građevinarstva ili arhitekture, 

• 3 godine radnog iskustva u području stručnog nadzora nad izvođenjem radova u gradnji ili adaptaciji/rekonstrukciji objekata 

Dodatno:  ponuditelj u sklopu ponude mora dostaviti važeće ovlaštenje za provođenje stručnog nadzora građenja u  svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi i izjavu kojom potvrđuje da će, ukoliko njegova ponuda  bude odabrana kao najpovoljnija, do potpisa ugovora dostaviti Potvrdu određene komore vezano uz ispunjavanje  propisanih  uvjeta za povremeno ili privremeno obavljanje poslova stručnog nadzora građenja sukladno čl. 65. Zakona

ili

Izjavu kojom potvrđuje da u državi svog sjedišta ne mora posjedovati traženo ovlaštenje  za obavljanje  poslova stručnog nadzora građenja, te da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, do  potpisa  ugovora dostaviti Potvrdu određene komore vezano uz ispunjavanje propisanih  uvjeta za  povremeno  ili  privremeno  obavljanje  poslova  stručnog nadzora građenja  sukladno čl. 65. Zakona.

 

2.1.2. Nadzorni inženjer za elektrotehničke instalacije

Kvalifikacija 

• Ovlašteni inženjer elektrotehnike 

Profesionalno iskustvo 

• 3 godine radnog iskustva u području elektrotehnike, 

• 1 godina radnog iskustva u području stručnog nadzora nad izvođenjem radova iz područja elektrotehnike 

 

2.2. Koordinator zaštite na radu (koordinator II):

 

Kvalifikacije: Prema čl. 6 Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) osoba imenovana za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator  II – mora  imati najmanje  završen  stručni  studij  tehničkog  smjera  sa  stečenim  stručnim  nazivom prvostupnik (baccalaures) inženjer,  položeni  stručni  ispit   propisan   posebnim   propisom   te stručni  ispit  za koordinatora zaštite na radu ili najmanje završen preddiplomski sveučilišni stručni studij smjera sigurnosti  i  zaštite  zdravlja  na  radu sa  stečenim  akademskim  nazivom sveučilišni  prvostupnik (baccalaures) inženjer, položeni stručni ispit stručnjaka zaštite na radu te stručni ispit za koordinatora zaštite na radu. Ako pravna osoba obavlja poslove koordinatora II tada zaposlenik pravne osobe koji obavlja te poslove mora  ispunjavati navedene uvjete. Inženjer odnosno glavni inženjer gradilišta može ujedno  biti  i koordinator II ukoliko ispunjava navedene uvjete.

 

Profesionalno iskustvo: 

- radno iskustvo u obavljanju poslova Koordinatora II na najmanje jednom ugovoru o izvođenju radova

 

Napomena: Ukoliko jedan od predloženih nadzornih inženjera zadovoljava uvjete za Koordinatora II zaštite na radu, isti može preuzeti i navedenu funkciju te u tom slučaju nije potrebno predložiti posebnog stručnjaka za Koordinatora II.

 

Posjedovanje traženih kvalifikacija i kompetencija, odnosno profesionalnog iskustva se dokazuje dostavom životopisa stručnjaka na hrvatskom jeziku i preslike diplome stručnjaka, kao i preslika ostale navedene tražene dokumentacije.

 

TEHNIČKA SPOSOBNOST

 

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, uredno izvršio najmanje jedan ugovor koji je isti ili sličan predmetu nabave najmanje u iznosu 100.000,00 HRK bez PDV-a ili dva ugovora koja su ista ili slična predmetu nabave kumulativno u iznosu 100.000,00 HRK bez PDV-a.

 

Gospodarski subjekt mora podnijeti popis ugovora o pružanju usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis kao dokaz o uredno pružanim uslugama gospodarski subjekt treba popuniti na način da za svaki izvršeni ugovor sadrži sljedeće informacije: naziv ugovornih strana, predmet ugovora, iznos i datum izvršenja ugovora te navod o urednom izvršenju.

 

UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE PONUDITELJA

 

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, a svi zajedno dužni su dokazati (kumulativno) zajedničku tehničku i stručnu sposobnost.

 

 

d) Dokaze o nepostojanju razloga isključenja.

 

D4 - Ponuditelj dokazuju nepostojanje razloga isključenja dostavom ovjerene Izjave o nekažnjavanju i sukobu interesa  - Prilog 2.

 

e)  Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Obzirom da će se predmetne usluge provoditi paralelno sa ugovorom o radovima izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov (evidencijski broj nabave: OPJN RD 01/18), temeljem kojeg će odabrani Izvođač radova morati dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku s rokom važenja 12 mjeseci od dana primopredaje radova, izvršitelj usluge stručnog nadzora građenja će temeljem sklopljenog  ugovora  također morati dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, i to na sljedeći način:

• Izvršitelj usluge je obvezan u roku od najkasnije 5 radnih dana od izvršenja primopredaje radova dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice, koje će biti aktivirano u slučaju da u tom roku ne ispuni ispod navedene obveze. Bjanko zadužnica mora biti s naznakom iznosa do 10.000,00 HRK, izdana na propisanom obrascu i potvrđena od strane javnog bilježnika te popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, br. 115/2012), odnosno  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 82/2017). Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  naplatit će se u slučaju da odabrani ponuditelj ne ispuni ugovorne obveze na način i u roku kako je ugovoreno. Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga nakon isteka važenja vratiti ponuditelju. Rok važenja jamstva mora biti 12 mjeseci od datuma primopredaje radova, što se dokazuje dostavom izjave osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta u slobodnom formatu uz jamstvo. 

Ponuditelj dostavom ponude prihvaća sve uvjete ovog Poziva na dostavu ponude. 

12. Razlozi isključenja

a) ako ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda

b) ako ponuda nije u skladu s pozivom za dostavu ponuda

c) ako je ponuditelj dostavio dvije ili više ponuda

d) ako je ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela.

13. Otvaranje ponuda i obavijest o rezultatima Otvaranje ponuda održat će se u poslovnom prostoru Naručitelja – Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov 20.04.2018. u 13:00 sati te nije javno.

 

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluku o poništenju postupka.

 

Predmetnu Odluku iz prethodnog članka naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju zajedno sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda s prijedlogom odabira ponude na dokaziv način putem pošte ili e-maila najkasnije do 27.04.2018. do 13:00 sati.

 

 

Sastavni dio ovog Poziva čine sljedeći prilozi:

• Ponudbeni list i troškovnik (Prilog 1),

• Izjava o nekažnjavanju i sukobu interesa (Prilog 2),

• Prijedlog ugovora u uslugama (Prilog 3).

 

koje je s ostalom traženom dokumentacijom potrebno dostaviti ispunjene i ovjerene potpisom i pečatom od strane osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja. 

 

Poziv na dostavu ponude_1. izmjena - službeni web.pdf

Odgovor na upit i Obavijest o 1. Izmjeni POZIVA.pdf

Prilog 1 - PONUDBENI LIST i TROŠKOVNIK.docx

Prilog 2 - Izjava o nekažnjavanju i sukobu interesa.docx

Prilog 3 - Prijedlog ugovora o uslugama_1. izmjena.docx

Prilog 3 -Prijedlog ugovora o izvršenju usluge.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov