Poziv na dostavu ponude: Dobava, montaža i spajanje visokotlačnih natrijevih žarulja na području Općine Sveti Filip i Jakov (19.10.2015.)

Evidencijski broj nabave: BN 11/15

Općina Sveti Filip i Jakov 
KLASA: 406-01/15-03/11
URBROJ: 2198/19-01-15-02 
Sveti Filip i Jakov, 19. listopada 2015. godine 


POZIV NA DOSTAVU PONUDE
za provedbu postupka bagatelne nabave:

NABAVA
Dobava, montaža i spajanje visokotlačnih natrijevih žarulja na području Općine Sv. Filip i Jakov

Evidencijski broj nabave: BN 11/15

Poštovani,

Općina Sv. Filip i Jakov upućuje Vam Poziv na dostavu ponude u sklopu nabave „Dobava, montaža i spajanje visokotlačnih natrijevih žarulja na području Općine Sv. Filip i Jakov“.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13. I 143/13.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. Naziv i sjedište naručitelja

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Adresa: Obala kralja Tomislava 16
23207 Sveti Filip i Jakov
OIB: 57113796391
MB: 2797291
Žiro-račun: 2402006-1842800003, Erste banka
Telefon: 023 389 800
Fax: 023 389 802
e-mail: opcina-filip-jakov@zd-t-com.hr,
web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr

2. Evidencijski broj nabave: BN 11/15

3. Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 kn

4. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je „Dobava, montaža i spajanje visokotlačnih natrijevih žarulja na području Općine Sv. Filip i Jakov“.

5. Uvjeti nabave

Ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

1. način izvršenja: ugovor
2. rok izvršenja: rok isporuke je 45 (četrdesetpet) radnih dana od dana potpisivanja ugovora. 
3. rok valjanosti ponude: 30 dana
4. mjesto izvršenja: Općina Sv. Filip i Jakov,
5. rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje ugovorene cijene izvršit će se na račun ponuditelja prema ispostavljenom računu. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Dobava, montaža i spajanje visokotlačnih natrijevih žarulja na području Općine Sv. Filip i Jakov“.
6. cijena ponude: u cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je iskazati s PDV-om.
7. kriterij za odabir ponude (uz obvezu ispunjenja svih iznad navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena.

6. Uvjeti sposobnosti ponuditelja

Izvod iz poslovnog, sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je povezana s ovim predmetom nabave, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave.

7. Sastavni dijelovi ponude

Ponuda treba sadržavati:

1. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
2. Troškovnik
3. Preslika Izvoda iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od šest mjeseci računajući od početka postupka javne nabave.

8. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja osobno u ured tajnice ili preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziv naručitelja, naziv ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznakom „ne otvaraj“. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov..
Ponuditelj može dostaviti ponudu i putem e-maila na adresu: vlatka.budanovic@opcina-svfilipjakov.hr uz obveznu potvrdu primitka poziva na dostavu ponuda.

9. Rok za dostavu ponuda: 23. listopada 2015. do 15:00 sati 

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda, te način otvaranja ponuda:
-26. listopada 2015. godine u 12:00 sati
-Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov
-otvaranje ponuda nije javno

10. Ostalo

Obavijesti u vezi predmeta nabave: kontakt osoba – Vlatka Budanović, dipl. oec., tel.: 023/389-811, e-mail: vlatka.budanovic@opcina-svfilipjakov.hr 
Obavijesti o rezultatima: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Prilozi:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić
________________

Ponudbeni list

Troškovnik

 

Općina Sveti Filip i Jakov