Poziv na dostavu ponude: Izgradnja grobnica na novom groblju u naselju Sveti Filip i Jakov, 1. faza (27.11.2015.)

Evidencijski broj nabave: BN – grobnice/15

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
KLASA: 361-01/15-01/06
URBROJ: 2198/19-01-15-6
Sveti Filip i Jakov, 27. studenog 2015. godine

Službena WEB stranica 
Općine Sveti Filip i Jakov: 
www.opcina-svfilipjakov.hr

Poštovani,

Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, nakon provedenog istraživanja tržišta (Internet) upućuje Vam:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
za provedbu postupka bagatelne nabave:

Izgradnja grobnica na novom groblju u naselju Sveti Filip i Jakov, 1. faza 
Evidencijski broj nabave: BN – grobnice/15


Prema članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-01/04, URBROJ: 2198/19-01-14-3 od 28. listopada 2014. godine: 
„nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, a istodobno poziv objavljuje na internetskim stranicama Općine gdje mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana objave.
Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Općine uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju poziva za dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

U privitku ovog Poziva dostavljamo Vam dokumentaciju te Vas molimo da istu popunite i dostavite nam, kako bismo proveli gore navedeni postupak.

Sadržaj poziva na dostavu ponuda:
1. Upute za izradu ponude
2. Ponudbeni list 
3. Specifikacije materijala i radova sa troškovnikom
4. Izjava o nekažnjavanju
5. Izjava o ispunjavanju zahtjeva i prihvaćanju uvjeta
6. PRILOZI (Tlocrt grobnog polja I prva faza, Tlocrt grobnog polja I prva faza – 1 red, Presjek kroz grobnice, Poprečni presjek grobnica – 1. i 2. Red, Poprečni presjek grobnica – 3. i 4. Red, Presjeci kroz ukopna mjesta)

S punim poštovanjem,
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić
_______________________

1. Upute za izradu ponude

2. Ponudbeni list

3. Specifikacije materijala i radova sa troškovnikom

4. Izjava o nekažnjavanju

5. Izjava o ispunjavanju zahtjeva i prihvaćanju uvjeta

Tlocrt grobnog polja I prva faza,

Tlocrt grobnog polja I prva faza – 1 red

Presjek kroz grobnice

Poprečni presjek grobnica – 1. i 2. Red

Poprečni presjek grobnica – 3. i 4. Red

Presjeci kroz ukopna mjesta

ispravak

 

Općina Sveti Filip i Jakov