POZIV na dostavu ponude - KOSA STUBIŠNA PLATFORMA (22.05.2018.)

Nabava i montaža Kose stubišne platforme, EBN: 18-07-03

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

KLASA: 406-01/18-07/03

URBROJ: 2198/19-01-18-02

Sveti Filip i Jakov,  22. svibanj 2018. godine

Službena WEB stranica Općine Sveti Filip i Jakov

www.opcina-svfilipjakov.hr

 

POZIV

na dostavu ponude

 

EBN: 18-07-03

 

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 

1. Podaci o naručitelju

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

OIB: 57113796391

MB: 2797291
Žiro-račun: 2402006-1842800003, Erste banka.

Telefon: 023 389 800 
Fax: 023 389 802 
E-mail: opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr

Web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr

Obavijesti u vezi nabave: kontakt osoba (ime i prezime, e-mail, telefon/mobitel)   

Darko Mikas, mag. oec., MBA

E-mail: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

Mobitel: 099/2603-486

Telefon: 023/389-808

Fax: 023/389-802

2. Predmet nabave

KOSA  STUBIŠNA PLATFORMA

Opis predmeta nabave (količina, tehničke specifikacije i troškovnik)

Nabava i montaža Kose stubišne platforme

§  Model: V65, BR, sa rukohvatima na uvlačenje, ili jednakovrijedan

§  Količina: 1

§  Nosivost: 300 kg

§  Izvedba: za vanjski prostor

§  Način učvrščenja: bočno i okomito u stepenice

§  Broj stanica: 2

§  Dimenzije platforme: 1.050 x 770 mm

§  Otvaranje i zatvaranje platforme: potpuno automatsko

§  Vrsta upravljanja: konstantnim pritiskom na dugme

§  Protuklizni pod nastupne plohe

§  Električni priključak: 230 V AC – naručitelj osigurava priključak i gromobransku instalaciju

§  Onemogućeno neovlašteno korištenje

§  Sklopka STOP

§  Bežični daljinski upravljač koji može koristiti i pratnja korisnika platforme

§  Obvezna dostava Zapisnika o ispitivanju i atestne dokumentacije

Oznaka projekta

/

Troškovnik se sastoji od

Troškovnik se nalazi u privitku Poziva.

3. Procijenjena vrijednost nabave: (bez PDV-a)

150.000,00 kn

4. Način i rok izvršenja

 

Rok početka

Ugovor stupa na snagu danom potpisa posljednje strane

Krajnji rok izvršenja

07. srpnja 2018. godine

Mjesto izvršenja

Stepenice na plaži kod Centra za rehabilitaciju Sv. Filip i Jakov

5. Rok, način i uvjeti plaćanja

Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Račun za predmet nabave: 18-07-03“.

Rok plaćanja

Predujam - 60%: po potpisu Ugovora,

Nakon dostave i montaže - 40%: u roku od 90 dana od dana dostave računa u kojem mora biti evidentiran isplaćen predujam

Način plaćanja

Transakcijski račun

6. Cijena ponude

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu su uračunati svi troškovi i popusti, bez PDV-a, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ukupna cijena ponude je cijena ponude sa PDV-om.

Cijena ponude i cijena ponude sa PDV-om piše se brojkama.

7. Rok valjanosti ponude

30 dana

8. Rok za dostavu ponuda

Do 28. svibnja 2018. godine u 14:00 sati

9. Kriterij odabira ponuda

Najniža cijena

10.  Način dostave ponude

Elektroničkom poštom / e-mailom na darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

11. Ponuda mora sadržavati

a) Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

 

b) Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

 

c) Dokazi sposobnosti:

 

D1 - Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

 

D2 - Izjava o nekažnjavanju (ovjeren, obrazac u prilogu)

 

12. Razlozi isključenja

/

13. Otvaranje ponuda i obavijest o rezultatima

Otvaranje ponuda će se održati 28. svibnja 2018. godine u 14:00 sati u prostorijama Naručitelja. Otvaranje nije otvoreno za javnost.

Obavijest o rezultatima će biti poslana u roku od 3 radna dana od dana otvaranja.

 

Sastavni dio ovog Poziva čini Ponudbeni list, Troškovnik i ukoliko postoji dodatna dokumentacija ovisno o predmetu nabeve,  koju je potrebno dostaviti ispunjene i ovjerene potpisom i pečatom od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Općinski Načelnik

Zoran Pelicarić

_______________________

2 - POZIV na dostavu ponude WEB.pdf

3 - PONUDBENI LIST i TROŠKOVNIK.docx

D2 - IZJAVA o nekažnjavanju_obrazac.docx

STEPENICE.docx

SKICA STEPENICA.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov