Poziv na dostavu ponude: nabava biljnog materijala i radova s biljnim materijalom u sklopu provedbe iskorjenjivanja AZIJSKE STRIZIBUBE Anoplophora chinensis (Forster) (12.02.2015.)

Dokumentacija za nadmetanje za nabavu bagatelne vrijednosti Evidencijski broj nabave: BN – 01/15

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
23207 Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16
KLASA: 406-01/15-04/01
URBROJ: 2198/19-01-15-5
Sveti Filip i Jakov, 12. veljače 2015. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
za provedbu postupka bagatelne nabave:

nabava biljnog materijala i radova s biljnim materijalom u sklopu provedbe iskorjenjivanja AZIJSKE STRIZIBUBE Anoplophora chinensis (Forster).

Evidencijski broj nabave: BN – 01/15

/Dokumentacija za nadmetanje za nabavu bagatelne vrijednosti/


SADRŽAJ :

A. UVODNE NAZNAKE ………………………………………………………………..………str. 3
B. POZIV NA DOSTAVU PONUDE ……..………………………………………………......…..str. 3
C. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE……………...……..………….…………str. 4

1. Naručitelj
2. Predmet nabave
3. Procjenjena vrijednost nabave
4. Mjesto isporuke robe i izvršavanja radova
5. Rok i način izvršenja
6. Sadržaj Ponude ponuditelja
7. Način dostave ponude
8. Način izračuna cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene
9. Rok, način i uvjeti plaćanja
10. Rok valjanosti ponude
11. Kriterij odabira ponuda
12. Razlozi isključenja
13. Rok za dostavu ponuda
14. Stavljanje na raspolaganje poziva za dostavu ponuda
15. Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda
16. Obavijesti o rezultatima
17. Obavijesti u vezi nabave: kontakt osobe

D. PRILOZI:
• Obrazac 1. PONUDBENI LIST…………………………………..…....….str. 7
• Obrazac 2. TROŠKOVNIK…………………………………………...….str. 9
• Obrazac 3. IZJAVA (koja se odnosi na D2) ……………………….….…str. 11
• Obrazac 4. IZJAVA (koja se odnosi na D3) …………………….….....…str. 12

UVODNE NAZNAKE

Prema članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-01/04, URBROJ: 2198/19-01-14-3 od 28. listopada 2014. godine: 

„nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, a istodobno poziv objavljuje na internetskim stranicama Općine gdje mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana objave.
Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Općine uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju poziva za dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese gospodarskih subjekata upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).“

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13. i 143/13.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.


POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, upućujemo Vam Poziv na dostavu ponuda. 


Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

OBRASCI

 

Općina Sveti Filip i Jakov