Poziv na dostavu ponude: NABAVA VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA (16.03.2015.)

Evidencijski broj nabave: BN – 03/15

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
KLASA: 406-01/15-04/03
URBROJ: 2198/19-01-15-6
Sveti Filip i Jakov, 16. ožujka 2015. godine

Službena WEB stranica 
Općine Sveti Filip i Jakov: 
www.opcina-svfilipjakov.hr

Poštovani,

Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, nakon provedenog istraživanja tržišta (Internet) upućuje Vam:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
za provedbu postupka bagatelne nabave:

NABAVA VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA
Evidencijski broj nabave: BN – 03/15

Prema članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 406-01/14-01/04, URBROJ: 2198/19-01-14-3 od 28. listopada 2014. godine: 
„nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i usluge te 500.000,00 kn za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, a istodobno poziv objavljuje na internetskim stranicama Općine gdje mora biti dostupan najmanje trideset (30) dana od dana objave.
Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Općine uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju poziva za dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

U privitku ovog Poziva dostavljamo Vam dokumentaciju te Vas molimo da istu popunite i dostavite nam, kako bismo proveli gore navedeni postupak.

Sadržaj poziva na dostavu ponuda:
1. Upute za izradu ponude
2. Ponudbeni list 
3. Specifikacije tehničkih karakteristika sa troškovnikom
4. Izjava o nekažnjavanju
5. Izjava o ispunjavanju zahtjeva i prihvaćanju uvjeta

S punim poštovanjem,
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić
_______________________

poziv

upute, tehničke specifikacije, izjave

UPUTE, tehničke specifikacije, izjave - ispravak

 

Općina Sveti Filip i Jakov