Poziv na dostavu ponude: SPORTSKA PODLOGA SA LJEVANOM GUMENOM PODLOGOM 8 MM I AKRILNIM PREMAZOM (05.06.2014.)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE PREDMET NABAVE: SPORTSKA PODLOGA SA LJEVANOM GUMENOM PODLOGOM 8 MM I AKRILNIM PREMAZOM

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
KLASA: 406-01/14-01/12
URBROJ: 2198/19-01-14-5
Sveti Filip i Jakov, 05. lipnja 2014. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Evidencijski broj nabave – 08/14

Naručitelj, Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13. i 143/13.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Sportska podloga sa ljevanom gumenom podlogom 8 mm i akrilnim premazom (igralište na plaži Iza Banja).
Opis predmeta nabave: Sportska podloga sa ljevanom gumenom podlogom 8 mm i akrilnim premazom (igralište na plaži Iza Banja). Nabavlja se kao takva iz razloga elastičnosti podloge a ujedno i sprječava ozljede kod sportaša. Važna je otpornost na vanjske utjecaje i u odnosu na temperaturne razlike.
Procijenjena vrijednost nabave: 110.000,00 kuna (bez PDV-a)

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- način izvršenja: Ugovor.
- rok izvršenja: 30 dana od sklapanja ugovora.
- rok valjanosti ponude: 45 (trideset) dana od dana otvaranja ponude.
- mjesto izvršenja: Sveti Filip i Jakov.
- rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti na način isplata 50% vrijednosti po potpisu ugovora a ostatak 30% vrijednosti prilikom dostave na igralište i 20% 7 dana od primopredaje. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Račun za predmet nabave-sportska podloga-igralište“.
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja: cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena,
- dokazi sposobnosti: Naručitelj će isključiti iz sudjelovanja u postupku nabave bagatelne vrijednosti gospodarske subjekte iz sljedećih razloga: Ako je ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela; Ako od strane ponuditelja postoje dugovanja prema Općini Sveti Filip i Jakov. Ponuditelji moraju dokazati da ispunjavaju uvjete za pravnu i poslovnu sposobnost, uvjete nekažnjavanja te uvjete za financijsku i gospodarsku sposobnost, te posebno tehničku i stručnu sposobnost predočenjem sljedećih dokaza i dokumenata:

a) Dokaz pravne i poslovne sposobnosti: ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj ovlašten vršiti predmetnu djelatnost (dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana slanja objave).
b) Dokaz o nekažnjavanju: pisani dokaz da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca; pisani dokaz da ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje nije pravomoćno kažnjena za profesionalni propust ili da nije učinio profesionalni propust. Ili Ponuditelj može kao dokaze pod a) i b) dati pisanu izjavu, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, od strane osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i to za sebe i za gospodarski subjekt.
c) Dokaz financijske i gospodarske sposobnosti: Potvrda Porezne uprave o stanju duga, iz koje je vidljivo da su ispunjene obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne starija od 30 dana do dana slanja objave).
d) Dokaz tehničke i stručne sposobnosti: Pisana izjava ponuditelja, ovjerena potpisom odgovorne osobe ponuditelja i pečatom, da će, ukoliko bude izabran, ispuniti zahtjeve ovog poziva, u svezi kvalitete obavljene usluge, da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluga.

Ponuditelji dokaze sposobnosti izvršenja predmeta nabave mogu dostaviti u obliku neovjerene preslike, osim izjave pod b) koja mora biti u izvorniku i ovjerena od javnog bilježnika.


3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti)


4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela ll. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: 10. lipnja 2014. godine
- način dostave ponude: osobno, poštom, uz naznaku „Ponuda-sportska podloga-igralište“
- mjesto dostave ponude: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:
- Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, 13. lipnja 2014. godine u 13.00 sati

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Suzana Prtenjača, mag.iur., tel. 023/ 389 805, fax: 023/ 389 802, e-mail: suzana.prtenjaca@opcina-svfilipjakov.hr.

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 5 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

02072014_5736096799.doc

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Troškovnik

Pismo namjere - izjava

Ponudbeni list

 

Općina Sveti Filip i Jakov