POZIV ZA DOSTAVU MIŠLJENJA - AKTI ZA SJEDNICU VIJEĆA 31.01.2018. (23.01.2018.)

Završetak savjetovanja 29. siječnja 2018.

DOKUMENTI ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA:

OBRAZAC za savjetovanje Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća.docx

OBRAZAC za savjetovanje- Nacrt Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi.docx

Obrazac za savjetovanje - Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov.do

OBRAZAC za savjetovanje Prijedloga nacrta Odluke o izmjenami dopunama Satuta Općine Sveti Filip i Jakov.docx

Odluka o proglasšenju STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPOTREBI.doc

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta.docx

ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jako.do

Odluka o pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja-Prijedloga nacrta Odluke o izmjenami dopunama Satuta Općine Sveti Filip i Jakov.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća.docx

izvješće o provedenom savjetovanju.PDF

 

Općina Sveti Filip i Jakov