Poziv za dostavu ponude: NABAVA osobnih računala i kopirnog kolor uređaja („Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“) (18.05.2015.)

Evidencijski broj nabave: BN 09/15

Općina Sveti Filip i Jakov 
KLASA: 406-01/15-03/09 
URBROJ: 2198/19-01-15-08
Sveti Filip i Jakov, 18. svibnja 2015. godine 

WEB STRANICA: http://www.opcina-svfilipjakov.hr 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
za provedbu postupka bagatelne nabave:

NABAVA
osobnih računala i kopirnog kolor uređaja

Evidencijski broj nabave: BN 09/15

Poštovani,

Općina Sveti Filip i Jakov, za potrebe projekta „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“ (Training centre Sv. Filip i Jakov), upućuje Vam Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11., 83/13. I 143/13.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. Naziv i sjedište naručitelja

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Adresa: Obala kralja Tomislava 16
23207 Sveti Filip i Jakov
OIB: 57113796391
MB: 2797291
Žiro-račun: 2402006-1842800003, Erste banka
Telefon: 023 389 800
Fax: 023 389 802
e-mail: opcina-filip-jakov@zd-t-com.hr,
web: http://www.opcina-svfilipjakov.hr

2. Evidencijski broj nabave: BN 09/15

3. Ukupna procijenjena vrijednost nabave: ukupni iznos ponude ne smije biti veći od 69.840,34 kn, bez PDV-a.

4. Opis predmeta nabave

Predmet nabave su osobna računala (desktop), (tipkovnica i miš uključeni) i kopirni kolor uređaj
Predmet nabave uključuje:
-dostavu računalne opreme u sjedište naručitelja,
-instalaciju operativnog sustava,
- usluge održavanja i popravaka u jamstvenom roku 
- izravno ili posredno osiguravanje dobave, u pravilu izvornih pričuvnih dijelova u roku od 5 godina od trenutka isporuke (početka trajanja jamstva);

Ponuditelj je dužan u Troškovniku koji predstavlja Prilog ove dokumentacije upisati naziv i oznaku ponuđene robe. Naziv i oznaka ponuđenog proizvoda, odnosno modela proizvoda kao i naziv proizvođača upisani u Troškovniku, moraju biti istovjetni nazivu i oznaci proizvoda te nazivu proizvođača:
-u pripadnom službenom katalogu proizvoda tog proizvođača,
-na svakom isporučenom računala,
-na kutiji ili drugom izvornom tvorničkom pakiranju proizvoda,
-na priloženoj potvrdi (deklaraciji) proizvođača za taj proizvod, odnosno model proizvoda,
-u priloženom jamstvenom listu uz isporučeni proizvod.

5. Tehnička specifikacija predmeta nabave

• Osobno računalo

- Vrsta računala: osobno (PC)
- Model kućišta: stolno (desktop)
- HDD: 500 GB
- RAM: 1x4 GB DDR3
- CPU: tri jezgre ili više 
- Optički uređaj: DVD±RW
- Mrežna kartica: LAN i WLAN
- Grafička kartica (intergrirana ili odvojena)
- VGA ili DVI izlaz
- Optički miš
- Tipkovnica
- Monitor 21'' ili više
- VGA ili DVI i kabel za napajanje
- Operativni sustav; grafičko korisničko sučelje, godina proizvodnje 2013 ili novije

Količina računala: 12 (dvanaest) komada

Računala koja se isporučuju trebaju biti novonabavljena, tj. nekorištena, te u svemu moraju odgovarati računalima koja su ponuđena u ponudi odabranog ponuditelja.
Ponuditelj je u obvezi ponuditi i jamstveni rok u trajanju od minimalno 3 (tri) godine, koji počinje teći od dana uspješne primopredaje robe. 
Jamstveni rok mora obuhvaćati slijedeće:
- otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja računala o trošku ponuditelja. Računala ili računalnu opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara;
- provjeru stanja popravka računala ili računalne opreme koji je ponuditelj preuzeo, posebice u pogledu očekivanog vremena dovršetka i povrata;
-da će o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom robom istih tehničkih specifikacija;
-ponuditelj je obvezan dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati.

Isporučena računala i računalna oprema moraju biti novi i u tvorničkome pakiranju, dokumentacijom na hrvatskom i engleskom jeziku, kao i pripadnim informacijama i softverom na optičkom (CD, DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično).
Odabrani ponuditelj obvezan je korisniku isporučiti računala početno postavljena za uobičajeno prosječno korištenje u Republici Hrvatskoj, korištenjem latiničnog pisma, hrvatskog i/ili engleskog jezika i uz poštivanje propisa i/ili pravila, granskih običaja koja važe u Republici Hrvatskoj (primjerice nazivi mjeseci u godini, oznake valuta, mjesno vrijeme, mjerni sustav, raspored slova i znakova na tipkovnici, jedinice mjere, napon i učestalost struje u električnoj mreži, napon i učestalost struje u električnoj mreži, utičnice i utikači i slično).
Rok isporuke je 15 (petnaest) radnih dana od dana potpisivanja ugovora.
Procijenjena vrijednost nabave: ponuda ne smije biti veća od ukupno 64.328,62 kn tj. 5.360,72 kn po računalu, bez PDV-a.

• Kopirni kolor uređaj

Proces kopiranja: Laserski
Brzina kopiranja: 20 kopija/min ili bolje
Brojčanik kopija: do 99 ili bolje
Rezolucija ispisa (dpi): 600x600 ili bolje
Brzina prve kopije: manje od 30 sekundi
Zoom: 25 - 400% ili bolje
Memorija: 128 MB ili bolje
Ladica za ulaz (listova): 200 ili više
Veličine papira: A4 ili bolje
Napajanje: 220-240 V, 50/60 Hz
Duplex: da
Tip skenera: flatbed ili bolje

Količina: 1 (jedan) komad

Ponuditelj je u obvezi ponuditi i jamstveni rok u trajanju od minimalno 2 (dvije) godine, koji počinje teći od dana uspješne primopredaje robe. Jamstveni rok mora obuhvaćati slijedeće:
- otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja računala o trošku ponuditelja. Računala ili računalnu opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara;
- provjeru stanja popravka računala ili računalne opreme koji je ponuditelj preuzeo, posebice u pogledu očekivanog vremena dovršetka i povrata;
-da će o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom robom istih tehničkih specifikacija;
-ponuditelj je obvezan dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati.

Rok isporuke je 15 (petnaest) radnih dana od dana potpisivanja ugovora.
Procijenjena vrijednost nabave: ponuda ne smije biti veća od ukupno 5.511,72 kn bez PDV-a. 


6. Uvjeti nabave

Ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

1. način izvršenja: ugovor
2. rok izvršenja: rok isporuke je 15 (petnaest) radnih dana od izdavanja narudžbenice, odnosno potpisivanja ugovora. 
3. rok valjanosti ponude: 30 dana
4. mjesto izvršenja: Sv. Filip i Jakov,
5. rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje ugovorene cijene izvršit će se na račun ponuditelja prema ispostavljenom računu. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, s naznakom „Račun za predmet nabave: Nabava osobnih računala“
6. cijena ponude: u cijenu ponude uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je iskazati bez PDV-a
7. kriterij za odabir ponude (uz obvezu ispunjenja svih iznad navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena

7. Uvjeti sposobnosti ponuditelja

Izvod iz poslovnog, sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je povezana s ovim predmetom nabave, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave.

8. Sastavni dijelovi ponude

Ponuda treba sadržavati:

1. Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
2. Troškovnik
3. Vaša službena ponuda
4. Certifikat ili Izjava o EU podrijetlu robe 
5. Izjava u sklopu Uvjeta zajedničkih svim postupcima javne nabave u okviru provedbe projekta „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“
6. Preslika Izvoda iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od šest mjeseci računajući od početka postupka javne nabave

9. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziv naručitelja, naziv ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznakom „ne otvaraj“. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.

Osobno u ured tajnice ili preporučenom pošiljkom.
Ponuditelj može dostaviti ponudu i putem e-maila na adresu: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr uz obveznu potvrdu primitka poziva na dostavu ponuda.

10. Rok za dostavu ponuda: 28. svibnja 2015. do 10:00 sati - 10 dana od raspisivanja poziva

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda, te način otvaranja ponuda:
28. svibnja 2015. godine u 12:00 sati
-Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov
-otvaranje ponuda nije javno

11. Ostalo

Obavijesti u vezi predmeta nabave: kontakt osoba- Darko Mikas, dipl. oec., Voditelj projekta, darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr 
Obavijesti o rezultatima: pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Prilozi:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik
3. Izjava o EU podrijetlu robe
4. Izjava u sklopu Uvjeta zajedničkih svim postupcima javne nabave u okviru provedbe projekta „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“
5. Nacrt Ugovora


Općinski načelnik
________________

Zoran Pelicarić
Voditelj projekta „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“
Darko Mikas, dipl. oec.

Općina Sveti Filip i Jakov
Adresa: Obala kralja Tomislava 16
23207 Sveti Filip i Jakov
Mobitel: 099/2603-486
Telefon: 023/389-808
Fax: 023/389-802

3 - Ponudbeni list

4 - TROŠKOVNIK

5 - IZJAVA

6 -Izjava o EU podrijetlu robe

7 - UGOVOR NOVI

8 - POZIV NA DOSTAVU PONUDE - WEB

 

Općina Sveti Filip i Jakov