PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave (14.12.2023.)

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16 i 114/22) i članka 45. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14, 6/14, 1/18, 1/20 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov Sveti Filip i Jakov, na 13. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. godine donijelo je

P R A V I L N I K

o provedbi postupaka jednostavne nabave

  1. OPĆE ODREDBE
  2. JEDNOSTAVNA NABAVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 2.650,00 EUR
  3. JEDNOSTAVNA NABAVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 2.650,00 EUR
  4. ŽURNA NABAVA I IZUZEĆA
  5. ODREDBE O UGOVORU
  6. ŽALBA
  7. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu robe i usluga, procijenjene vrijednosti do 26.540,00 EUR, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 66.360,00 EUR (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), za koje u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22, u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave u smislu stavka 1. ovoga članka je vrijednost nabave izražena bez PDV-a.

U provedbi postupaka jednostavne nabave osim ovog Pravilnika, Općina Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Naručitelj) je obvezna primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske propise, kao i interne akte Općine, a koji se odnose na pojedini predmet nabave.

Članak 2.

Jednostavna nabava se provodi na način da nema umjetne podjele nabave u svrhu izbjegavanja odredbi Zakona o javnoj nabavi.

Naručitelj je dužan postupati u duhu dobrog gospodarstvenika po načelu „najbolja vrijednost za uloženi novac“, te se u tom smislu ne smije dijeliti vrijednost nabave s namjerom izbjegavanja primjene ovog Pravilnika.

Članak 3.

O sukobu interesa na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Članak 4.

Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni sa Planom nabave naručitelja, izuzev predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 2.650,00 EUR.

Ukoliko predmet nabave nije planiran u Planu nabave za tekuću godinu, istovremeno će se izvršiti izmjena/dopuna Plana nabave.

Članak 5.

Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu.

„Jednakovrijednost“ proizvoda je dozvoljena u slučajevima kada se proizvod ne može dovoljno dobro tehnički opisati. Kada se koristi pojam jednakovrijednosti obvezno se mora navesti kojim tehničkim karakteristikama se on dokazuje i na koji način (prospekti, brošure, certifikati). Svi proizvodi koji se nude kao jednakovrijedni moraju biti iste ili bolje kvalitete ili tehničkih specifikacija od traženoga.

Članak 6.

Nabavu roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti manje od 2.650,00 EUR Naručitelj provodi na način da šalje upit za dostavu ponude gospodarskom subjektu koji dostavlja ponudu.

Upit se upućuje elektroničkim ili telefonskim putem.

Članak 7.

Na temelju dostavljene ponude izdaje se narudžbenica, odnosno sklapa ugovor s ponuditeljem, ovisno o složenosti i uvjetima predmeta nabave.

Narudžbenica iz prethodnog stavka obavezno sadrži podatke o naručitelju (adresa, OIB), podatke o isporučitelju (adresa, OIB), redni broj narudžbenice, datum ispostavljanja narudžbenice, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, naziv robe/radova/usluge uz specifikaciju jedinica mjere, količine, jediničnih cijena i ukupnih cijena, potpis i pečat odgovorne osobe naručitelja. Ukoliko je troškovnik sastavni dio ponude nije potrebno navoditi količinu, vrstu i cijenu pojedinih stavki ponude, ali je obvezno da troškovnik ili ponuda budu vezani i priloženi uz narudžbenicu.

1. Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti

jednake i veće od 2.650,00 EUR, a manje od 9.290,00 EUR za robe i usluge,

odnosno jednake ili veće od 2.650,00 EUR, a manje od 26.540,00 EUR za radove

Članak 8.

Nabavu roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti jednake i veće od 2.650,00 EUR, a manje od 9.290,00 EUR za robe i usluge, odnosno jednake ili veće od 2.650,00 EUR, a manje od 26.540,00 EUR za radove naručitelj provodi na način da šalje upit za dostavu ponude minimalno jednom gospodarskom subjektu koji dostavlja ponudu.

Upit se upućuje telefonskim, elektroničkim ili poštanskim putem. Na temelju dostavljene ponude sklapa se ugovor s ponuditeljem, ovisno o složenosti i uvjetima predmeta nabave.

2. Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti

jednake ili veće od 9.290,00 EUR, a manje od 26.540,00 EUR za robe i usluge,

odnosno jednake ili veće od 26.540,00 EUR, a manje od 66.360,00 EUR za radove

Članak 9.

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 9.290,00 EUR, a manje od 26.540,00 EUR za robe i usluge, odnosno jednake ili veće od 26.540,00 EUR, a manje od 66.360,00 EUR za radove provode ovlašteni predstavnici naručitelja (Povjerenstvo) koje imenuje općinski načelnik internom odlukom.

Postupak započinje Odlukom o početku postupka jednostavne nabave (Obrazac 1.) koju donosi Općinski Načelnik. Odluka o početku postupka jednostavne nabave sadrži naziv predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave, izvor planiranih sredstava, podatke o članovima Povjerenstva te njihovim obvezama i ovlastima, podatak o ponuditeljima kojima će se uputiti Poziv na dostavu ponuda i ostale podatke koji su bitni za provedbu postupka.

Odlukom se imenuje najmanje 3 (tri) člana Povjerenstva od kojih najmanje jedan (1) mora imati važeći certifikat iz područja javne nabave. Osoba zadužena za nabavu, u pravilu se imenuje voditeljem Povjerenstva. Ostali članovi Povjerenstva ne moraju biti zaposlenici Naručitelja.

Članak 10.

Nabavu roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 9.290,00 EUR, a manje od 26.540,00 EUR za robe i usluge, odnosno jednake ili veće od 26.540,00 EUR, a manje od 66.360,00 EUR za radove, naručitelj provodi slanjem Poziva za dostavu ponude (Obrazac 2.) elektroničkim putem na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

Poziv mora biti jasan, razumljiv i nedvojben te izrađen na način da omogući podnošenje ponude koja će udovoljiti zahtjevu Naručitelja i sadrži: osnovne podatke o Naručitelju (naziv, adresu i OIB, kontakt osoba, e-mail, broj telefona i sl.), procijenjenu vrijednost nabave, predmet nabave (opis; količinu; tehničke specifikacije i troškovnik; mjesto i rok početka i završetka isporuke/izvršenja i sl.), rok, način i uvjeti plaćanja, podatke koje Naručitelj smatra potrebnim (uvjeti sposobnosti, jamstva, itd) kriterij za odabir ponude, podatke o ponudi (sadržaj i način izrade ponude, način dostave, rok za dostavu ponude, način određivanja cijene ponude, rok valjanosti ponude i sl.), ostale dodatne informacije.

Istodobno se može objaviti poziv na službenoj Internet stranici Općine gdje mora biti dostupan najmanje 3 (tri) dana od dana objave.

Objava poziva na službenoj Internet stranici Općine je obvezna u slučajevima gdje se predmet nabave provodi u sklopu projekta i/ili programa sufinanciranih iz fondova Europske unije ili resornih ministarstava odnosno državnog proračuna.

Ponude dostavljene na temelju objavljenog poziva na internetskim stranicama Općine uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju poziva upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

Članak 11.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude može biti najniža cijena (ukupna ili jedinična cijena) i/ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju cijene ili troška, te se osim kriterija cijene mogu vrednovati i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, rok isporuke ili rok izvršenja te ostalo.

U zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno je obrazložiti razloge za odabir izabrane ponude. Ukoliko se primjenjuje kriterij ekonomski najpovoljnije ponude tada se mora u Pozivu detaljno razraditi i obrazložiti kriterije.

Svi kriteriji koji se raspisuju u uvjetima tehničke i stručne sposobnosti ne smiju se koristiti i kod bodovanja u slučaju primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

Članak 12.

Naručitelj može u Pozivu odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj ne smije mijenjati uvjete raspisane u Pozivu.

Članak 13.

Naručitelj u postupku jednostavne nabave može od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće vrste jamstava:

1. jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora,

2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,

3. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,

4. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti. Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3% procijenjene vrijednosti nabave.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Povjerenstvo će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude nakon sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem.

Članak 14.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od tri (3) dana od dana upućivanja poziva.

Kod određivanja roka za dostavu ponuda uzima se u obzir složenost predmeta nabave i vrijeme potrebno za izradu ponuda.

U iznimnim slučajevima prema ocjeni naručitelja rok za dostavu ponuda može biti i kraći od 3 (tri) dana.

Ako je prilikom objave došlo do promjena u dokumentaciji Poziva naručitelj je obvezan produžiti rok za dostavu ponuda.

Članak 15.

Ponude se dostavljaju poštom, osobno na adresu Naručitelja ili putem e-maila.

Način dostave ponude propisat će se u Pozivu za dostavu ponuda.

Ako se ponude predaju osobno ili poštom, dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom naziva Naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave i naznakom „ne otvaraj“.

Članak 16.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati uvjeta iz Poziva za dostavu ponude.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati pismenim putem na dokaziv način.

Ako u Pozivu za dostavu ponude nije izričito drugačije određeno, ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u EUR-ima.

Ako se ponuda sastoji od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Članak 17.

Zajednica ponuditelja može podnijeti zajedničku ponudu po pozivu na dostavu ponuda. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem (ovi podaci se navode u ponudbenom listu).

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

U pozivu za dostavu ponuda mogu se odrediti razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti za članove zajednice ponuditelja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Članak 18.

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa podugovaratelja, zakonske zastupnike podugovaratelja, i

- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi. Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge. Odabrani ponuditelj mora svom računu, odnosno situaciji priložiti račune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

U pozivu za dostavu ponuda mogu se odrediti razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti za podugovaratelje, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Članak 19.

Istekom roka za dostavu ponuda, ovlašteni predstavnici naručitelja (Povjerenstvo) provest će postupak otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda.

Otvaranje ponuda nije javno.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (Obrazac 3.) sadrži: naziv i sjedište Naručitelja, naziv predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave, navod o roku za dostavu ponuda, datum i sat početka postupka pregleda i ocjene ponuda, imena i prezimena članova Povjerenstva, naziv i sjedište ponuditelja, cijenu ponude bez PDV-a i cijenu ponude sa PDV-om, osim u slučaju ENP-a kada cijena nije jedini kriterij odabira, podatke o pojašnjenju i /ili upotpunjavanju dokumenata, ispunjenje uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu ponuda (dokazi sposobnosti, jamstvo i sl.), prikaz valjanosti ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti, razlog za odbijanje ponuda uz objašnjenje, analiza i rangiranje valjanih ponuda u skladu s kriterijima za odabir, prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluke o poništenju postupka jednostavne nabave.

Podaci o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda tajni su do donošenju odluke o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka jednostavne nabave.

Članak 20.

Ako su informacije ili dokumentacija koje je ponuditelj trebao dostaviti nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Povjerenstvo može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati pisanim putem od gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune i/ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od 3 (tri) dana.

Postupanje sukladno stavku 1. ovoga članka ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Članak 21.

U slučaju da dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

Članak 22.

Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu: ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s Pozivom i odredbama ovog Pravilnika; koja nije cjelovita; koja je suprotna odredbama iz Poziva; u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu, osim u slučaju kriterija odabira ENP-a; za koju nije uklonjen nedostatak, pogreška ili nejasnoća u utvrđenom roku; koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave; nepozvanog gospodarskog subjekta; ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu ako utvrdi da je cijena te ponude jednaka ili veća od praga za jednostavnu nabavu.

Naručitelj može odbiti ponudu ako ponuditelj u roku od 3 (tri) dana nije dao zatraženo objašnjenje neuobičajeno niske ponude ili njegovo objašnjenje nije prihvatljivo za Naručitelja.

Članak 23.

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, Načelnik donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude dovoljna je jedna (1) prihvatljiva ponuda.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (Obrazac 4.) obvezno sadrži: podatke o Naručitelju, predmet nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora, cijena odabrane ponude, datum donošenja odluke i potpis odgovorne osobe te ostale bitne stavke ukoliko je potrebno.

Rok za donošenje odluke o odabiru započinje teći sljedeći dan od dana isteka roka za dostavu ponude.

Rok za donošenje odluke o odabiru mora biti primjeren.

Odluka o odabiru obvezno se dostavlja svakom ponuditelju bez odgađanja.

Načelnik može odlukom ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci o odabiru koju je donio.

Odluka o odabiru postaje izvršna danom donošenja. Izvršnošću odluke o odabiru nastaje ugovorni odnos.

Članak 24.

Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru najpovoljnije ponude istekao rok valjanosti ponude, ugovor nastaje dostavom pisane izjave ponuditelja o produženju roka valjanosti ponude, a ako je bio uvjet, i dostavom jamstva za ozbiljnost ponude u skladu s produženim rokom valjanosti ponude.

U svrhu dostave izjave i jamstva ponuditelju se daje primjereni rok.

Povjerenstvo će ponovno izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude, ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku:

1. ne dostavi izjavu o produženju roka valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude u skladu sa stavkom 1. ovog članka,

2. odustane od svoje ponude,

3. odbije potpisati ugovor ili postupiti po narudžbenici,

4. ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ako je to zatraženo u Pozivu.

Članak 25.

Naručitelj će poništiti postupak nabave ako:

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka nabave da su bile poznate prije slanja Poziva,

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg Poziva da su bile poznate prije slanja Poziva,

3. nije pristigla nijedna ponuda,

4. nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda,

5. je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a manja od pragova za javne nabave male vrijednosti, osim ako Naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva,

6. je cijena valjanih ponuda u postupku jednostavne nabave jednaka ili veća od pragova za javnu nabavu.

Neovisno o razlozima za poništenje, naručitelj je ovlašten poništiti postupak javne nabave u bilo kojem trenutku jednostavne nabave, ako tako propiše dokumentacijom o nabavi.

Članak 26.

Ako postoje razlozi za poništenje postupka, Načelnik bez odgode donosi Odluku o poništenju.

Odluka o poništenju postupka (Obrazac 5.) sadrži: podatke o Naručitelju, predmet nabave, obrazloženje, rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave ako je primjenjivo, datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Odluka o poništenju bez odgode dostavlja se gospodarskim subjektima kojima je dostavljen Poziv, odnosno svim ponuditeljima.

Članak 27.

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude (Obrazac 4.) ili Odluku o poništenju postupka (Obrazac 5.).

Predmetnu Odluku iz prethodnog članka naručitelj je dužan dostaviti svakom ponuditelju zajedno sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu, ocjeni i rangiranju ponuda s prijedlogom odabira ponude na dokaziv način.

Rok za dostavu Odluke ne može biti duži od deset (10) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Članak 28.

U slučaju više sile, događaja izvan kontrole naručitelja i neovisnog od njihove volje, a koji se nisu mogli predvidjeti ili izbjeći, naručitelj jednostavnu nabavu bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave provodi izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora temeljem zaprimljene najmanje jedne ponude.

Naručitelj ima pravo uputiti Poziv samo jednom (1) gospodarskom subjektu kada zbog tehničkih, umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, ugovor o nabavi može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt.

Jednostavna nabava u projektima sufinanciranim od strane Europske Unije provodi se sukladno obvezama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za pojedini projekt kao i preporukama Ugovornog ili Provedbenog tijela.

Članak 29.

Ugovor o jednostavnoj nabavi mora biti sklopljen u skladu s uvjetima iz Poziva i odabranom ponudom.

Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu i datumu sklapanja ugovora, predmetu ugovora i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

U Pozivu na dostavu ponude se moraju definirati svi uvjeti vezani uz eventualno produljenje roka trajanja Ugovora, odnosno sklapanje Dodatka Ugovoru.

Članak 30.

Naručitelj je obvezan voditi registar ugovora i registar narudžbenica.

Članak 31.

Na postupak provedbe jednostavne nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.

Članak 32.

Uz Pravilnik će se objaviti primjeri obrazaca kako slijedi:

Obrazac 1: Odluka o početku jednostavne nabave

Obrazac 2: Poziv za dostavu ponude

Obrazac 3: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Obrazac 4: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Obrazac 5: Odluka o poništenju

Obrazac 6: Ponudbeni list i troškovnik.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave od dana 30. prosinca 2022. godine, KLASA: 406-01/22-01/10, URBROJ: 2198-19-03-04/01-22-01.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov.

KLASA: 406-01/23-01/06

URBROJ: 2198-19-03-04/01-22-01

Sv. Filip i Jakov, 14. prosinca 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

PREDSJEDNIK

Igor Pedisić

PRAVILNIK o provedbi postupka jednostavne nabave - OVJEREN.pdf

OBRAZAC 1 - Odluka o početku postupka jednostavne nabave.docx

OBRAZAC 2 - Poziv na dostavu ponude.docx

OBRAZAC 3 - Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.docx

OBRAZAC 4 - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.docx

OBRAZAC 5 - Odluka o poništenju.docx

OBRAZAC 6 - Ponudbeni list i Troškovnik.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov