PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA - izmjene i dopune 2014. (29.12.2014.)

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08.) i članka 3. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“, broj 4/10.), na prijedlog Upravitelja Vlastitog pogona, općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov d o n o s i 

IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU 
VLASTITOG POGONA

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Vlastitog pogona ("Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“, broj 4/10.) mijenja se točka 2 u članku 10. na način da ista sada glasi „Komunalni djelatnik - voditelj grupe – 2 izvršitelja“.

Članak 2.
U ostalim odredbama Pravilnik o unutarnjem redu Vlastitog pogona ostaje nepromijenjen. 

Članak 3.
Ove izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog pogona stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 023-01/14-02/02
URBROJ: 2198/19-01-14-1
Sveti Filip i Jakov, 29. prosinca 2014. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov