PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA - izmjene i dopune 2016. (22.04.2016.)

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNJUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i članka 8. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona, („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 03/10), na prijedlog Upravitelja Vlastitog pogona, Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, donosi

IZMJENE I DOPUNE
PRAVILNIKA O UNJUTARNJEM REDU
VLASTITOG POGONA

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Vlastitog pogona („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 03/10) mijenja se članak 2. na način da se u stavku 2. briše točka 4. „održavanje groblja“. Mijenja se točka 6. tako da umjesto „upravljanje tržnicom na malo“ treba stajati „upravlja grobljima na području Općine Sv. Filip i Jakov“.

Članak 2.
Mijenja se članak 10. na način da se iza točke 2. dodaje točka 2.a koja glasi:

„Komunalni djelatnik – pomoćnik voditelja grupe – 1 izvršitelj
- IV/1 stupanj stručne spreme građevinskog, ekonomskog, tehničkog ili drugog smjera.

Opis poslova: pomaže voditelju grupe i obavlja poslove po nalogu Upravitelja pogona, načelnika Općine i voditelja grupe.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 023-03/16-01/1
URBROJ: 2198/19-04-16-1
Sveti Filip i Jakov, 22. travnja 2016.godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov