PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune 2014. (03.01.2014.)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

Na temelju čl. 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, općinski načelnik 03. siječnja 2014. godine donosi 

ODLUKU o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov


Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 5/10, 1/11 i 3/11) mijenja se članak 6. na način da se u toč. 2. pod Rednim brojem 2., Referent za financije i računovodstvo, broj izvršitelja mijenja tako da se broj „1“ zamjenjuje brojem „2“. Iza toč. 9. dodaje se:

Redni broj: 10 
Kategorija radnog mjesta: ll.
Potkategorija radnog mjesta: Viši stručni suradnik
Klasifikacijski rang: 6
Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu

Potrebno stručno zvanje:
• magistar ili stručni specijalist pravne struke,
• najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit.
Stupanj složenosti poslova koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Jedinstvenog upravnog odjela te povremenu komunikaciju s drugim tijelima radi prikupljanja ili razmjene informacija.
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
• obavlja upravne, stručne i tehničke poslove za rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i njihovih radnih tijela (izrada akata, pripremanje sjednica, distribucija materijala, provođenje odluka, čuvanje akata i sl.),
• brine se o izvršavanju zadaća koje se odnose na rad i organizaciju lokalne i mjesne samouprave,
• izdaje Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov,
• brine se o objavljivanju općih akata te davanju informacija sredstvima javnog priopćavanja,
• osigurava ostvarivanje prava na pristup informacijama,
• obavlja imovinsko-pravne poslove, prati propise iz imovinsko-pravnih odnosa i brine se o primjeni istih,
• sudjeluje u poslovima ažuriranja i osnivanja zemljišnih knjiga,
• obavlja poslove koji se odnose na rješavanje pravnog statusa općinske nepokretne imovine,
• obavlja poslove upravljanja, raspisivanja i provođenja javnog natječaja u svezi s raspolaganjem nekretnina (kupnja, prodaja, koncesija, zakup, najam),
• obavlja prijem stranaka i sve pripremne, upravne i stručne poslove, rješavajući po zahtjevima stranaka za zakup poslovnih prostora, te zakup, prodaju i ostale načine raspolaganja općinskim nekretninama, te priprema i obrazlaže prijedloge akata u postupku donošenja,
• vodi stručne i administrativno-tehničke poslove u postupku javne nabave,
• prati sudjelovanje Općine u sudskim i upravnim postupcima,
• obavlja poslove pravnog zastupanja Općine, po punomoći načelnika, pred pravosudnim i upravnim tijelima,
• izrađuje izvješća i zapisnike iz svog djelokruga rada,
• prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, te daje prijedloge za primjenu istih u svom radu,
• po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih tijela u okviru svoje nadležnosti,
• obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika.


Redni broj: 11
Kategorija radnog mjesta: ll.
Potkategorija radnog mjesta: Viši stručni suradnik
Klasifikacijski rang: 6
Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti

Potrebno stručno zvanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomske struke,
• najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit.
Stupanj složenosti poslova koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika,
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada,
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Jedinstvenog upravnog odjela te povremenu komunikaciju s drugim tijelima radi prikupljanja ili razmjene informacija.
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
• prati domaće i međunarodne natječaje kojima se osiguravaju sredstva za programe i aktivnosti iz djelokruga lokalne samouprave, a koji se financiraju iz programa Europske unije, ministarstava, županije ili drugih subjekata,
• priprema dokumentaciju za podnošenje prijava za kandidiranje kapitalnih i drugih projekata i programa od interesa Općine prema EU fondovima i drugim alternativnim izvorima financiranja,
• uključuje se u pripremu, realizaciju i praćenje projekata Općine u europskim programima vezanim uz EU fondove i druge izvore financiranja,
• vodi postupke bratimljenja Općine te obavlja poslove koji se odnose na razvojnu suradnju, s bratimljenim i drugim gradovima, općinama i županijama,
• obavlja stručne, analitičke, dokumentacijske i organizacijske poslove, te priprema programe, analize i stručne podloge u vezi s unapređenjem razvoja općine i radom i unapređenjem rada udruga s područja općine,
• vodi poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti, osobito iz područja brige o djeci, predškolskog odgoja, primarne zdravstvene zaštite, odgoja, obrazovanja, tjelesne kulture i športa, socijalne skrbi, kulture i ostalih društvenih djelatnosti,
• surađuje s nadležnim tijelima i udrugama iz područja svog rada te obavlja poslove koordinacije s korisnicima općinskog proračuna,
• obavlja nadzor nad radom udruga koje se financiraju iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov te razvija sustav komunikacije s mještanima,
• predlaže programe u cilju poticanja djelatnosti iz svog djelokruga rada,
• prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, te daje prijedloge za primjenu istih u svom radu,
• po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih tijela u okviru svoje nadležnosti,
• obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika.

Redni broj: 12
Kategorija radnog mjesta: ll.
Potkategorija radnog mjesta: Viši stručni suradnik
Klasifikacijski rang: 6
Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza

Potrebno stručno zvanje:
• magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, 
• najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit.
Stupanj složenosti poslova koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar Jedinstvenog upravnog odjela,
Stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika,
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada,
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Jedinstvenog upravnog odjela te povremenu komunikaciju s drugim tijelima radi prikupljanja ili razmjene informacija.
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
• provodi opće propise i akte općinskog načelnika i Općinskog vijeća u vezi s naplatom općinskih poreza i drugih prihoda,
• ustrojava, vodi i ažurira evidencije i dokumentaciju u vezi s naplatom općinskih poreza i drugih prihoda,
• vodi upravni postupak i rješava upravne i ostale predmete iz nadležnosti,
• ispostavlja rješenja, obavlja poslove zaduženja i naplate općinskih poreza,
• prati naplatu općinskih poreza i poduzima mjere prisilne naplate,
• priprema ostale stručne podloge i materijale u vezi s naplatom općinskih poreza,
• obavlja složenije računovodstveno-financijske, knjigovodstvene i analitičke poslove u vezi s naplatom propisanih ili ugovorenih općinskih poreza i drugih prihoda,
• provjerava ažurnost i točnost obračuna i naloga u ostvarivanju propisanih općinskih poreza i drugih prihoda, 
• odgovara za ažurnost, zakonitost i istinitost podataka, evidencija i dokumentacije u svome djelokrugu,
• obavlja poslove praćenja izvršenja Proračuna Općine (prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom),
• ovjerava račune za nabavu roba i usluga,
• priprema druga financijska izvješća s područja naplate općinskih prihoda na zahtjev pročelnika i voditelja Odsjeka za financije i računovodstvo,
• prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, te daje prijedloge za primjenu istih u svom radu,
• po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih tijela u okviru svoje nadležnosti,
• obavlja i druge poslove iz djelokruga računovodstva, kao i druge poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika načelnika, pročelnika i voditelja Odsjeka za financije i računovodstvo.

Redni broj: 13
Kategorija radnog mjesta: lll.
Potkategorija radnog mjesta: Viši referent
Klasifikacijski rang: 9.
Naziv radnog mjesta: Viši referent za utvrđivanje i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda

Potrebno stručno zvanje:
• sveučilišni prvostupnik ekonomske struke ili stručni prvostupnik ekonomske struke,
• najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit.
Stupanj složenosti poslova koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
Stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema,
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Jedinstvenog upravnog odjela.
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA:
• provodi opće propise i akte općinskog načelnika i Općinskog vijeća u vezi s naplatom općinskih poreza i drugih prihoda,
• ustrojava, vodi i ažurira evidencije i dokumentaciju u vezi s naplatom općinskih poreza i drugih prihoda,
• vodi upravni postupak i rješava upravne i ostale predmete iz nadležnosti,
• ispostavlja rješenja, obavlja poslove zaduženja i naplate općinskih poreza,
• priprema ostale stručne podloge i materijale u vezi s naplatom općinskih poreza,
• obavlja stručne poslove iz djelokruga naplate javnih prihoda Općine,
• prati i ažurira evidenciju obveznika plaćanja općinskih prihoda,
• vodi brigu i prati urednost naplate prihoda i primitaka Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov te predlaže pokretanje tužbi i drugih mjera za naplatu,
• daje prijedloge mjera za poboljšanu naplatu prihoda te prati zakonske propise vezane za javne prihode Općine,
• vodi upravni postupak i rješava manje složene upravne i ostale predmete iz nadležnosti,
• izrađuje opomene i rješenja za prisilnu naplatu prihoda,
• sastavlja potrebna izvješća i analize i vodi potrebne evidencije,
• prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, te daje prijedloge za primjenu istih u svom radu,
• po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih tijela u okviru svoje nadležnosti,
• obavlja i druge poslove iz djelokruga računovodstva, kao i druge poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika načelnika, pročelnika i voditelja Odsjeka za financije i računovodstvo.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 022-05/14-01/3
URBROJ: 2198/19-14-1
Sveti Filip i Jakov, 03. siječnja 2014. godine
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov