PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune 2015. (03.08.2015.)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov Općinski načelnik 03. kolovoza 2015. godine donosi 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Sveti Filip i Jakov

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 05/10, 01/11, 03/11, 01/14, 14/14 i 14A/14) mijenja se točka III. pod Rednim brojem 3. i sada glasi:

Redni broj: 3
Kategorija radnog mjesta: ll.
Potkategorija radnog mjesta: Viši stručni suradnik
Klasifikacijski rang: 6
Naziv radnog mjesta: Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo

Potrebno stručno zvanje:
• magistar ili stručni specijalist građevinske ili ekonomske struke
• najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA: 
- vodi upravni postupak izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu: vrši obračun i naplatu komunalnih doprinosa i naknade za zadržavanje u prostoru nelegalno izgrađenih objekata
- prati stanje u prostoru i provođenje prostornih planova
- provodi nadzor nad održavanjem komunalnog reda
- obavlja nadzor nad stanjem lokalnih cesta
- obavlja poslove u svezi prikupljanja lokacijskih i građevinskih dozvola za projekte Općine Sv. Filip i Jakov
- prikuplja katastarske podloge i druge dokumente u svezi s pripremama projektne dokumentacije
- prati propise iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša i komunalnog gospodarstva i skrbi o primjeni istih
- obavlja i dr. poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika

Članak 2.
Točka III. mijenja se pod Rednim brojem 5. Administrativni tajnik na način da se broj Izvršitelja poveća s 1 na 2.

Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“ i stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 023-01/14-02/1
URBROJ: 2198/19-01-15-3
Sveti Filip i Jakov, 03. kolovoza 2015. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Načelnik 
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov