PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - izmjene i dopune SVIBANJ 2014. (21.05.2014.)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Na temelju čl. 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10.), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, općinski načelnik dana 21. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Sveti Filip i Jakov


Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 5/10., 1/11., 3/11. i 01/14.) mijenja se članak 6. na način da se iza toč. 13. dodaje:

Redni broj: 14

Kategorija radnog mjesta: lll.
Potkategorija radnog mjesta: Viši referent
Klasifikacijski rang: 9.
Naziv radnog mjesta: Viši referent za društvene djelatnosti

Potrebno stručno znanje:

• sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili upravne struke, 
• najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• položen državni stručni ispit,
• poznavanje rada na računalu.

Stupanj složenosti poslova koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.
Stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor pročelnika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema.
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Jedinstvenog upravnog odjela i s drugim tijelima radi prikupljanja ili razmjene podataka.

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA:
• prati i proučava problematike iz područja društvenih djelatnosti, a osobito iz područja brige o djeci, predškolskog odgoja, primarne zdravstvene zaštite, odgoja, osnovnog, srednjeg i višeg obrazovanja, tjelesne kulture i športa, socijalne skrbi, kulture i tehničke kulture, religije i ostalih društvenih djelatnosti te osigurava lokalne potrebe u području tih društvenih djelatnosti,
• izrađuje pojedinačne planove i programe, programe javnih potreba iz djelokruga društvenih djelatnosti,
• predlaže zajedničke kriterije vezane za standard usluga, troškova i cijena pojedinih programa,
• surađuje s nadležnim tijelima i udrugama iz područja svog rada,
• priprema opće akte i rješenja iz oblasti za koje je zadužen,
• neposredno surađuje u planiranju svih važnijih društvenih događaja na području Općine,
• vodi brigu o zadovoljavanju potreba stanovništva u kulturi,
• obavlja poslove zaštite i čuvanja kulturne baštine,
• obavlja poslove informiranja u svrhu ostvarivanja prava na pristup informacijama,
• održava i popunjava službenu web stranicu Općine Sveti Filip i Jakov te razvija sustav komunikacije s mještanima,
• izrađuje izvješća i zapisnike iz svog djelokruga rada,
• prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, te daje prijedloge za primjenu istih u svom radu,
• po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih tijela u okviru svoje nadležnosti,
• obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika.

Redni broj: 15

Kategorija radnog mjesta: lll.
Potkategorija radnog mjesta: Referent
Klasifikacijski rang: 11.
Naziv radnog mjesta: Referent – komunalno-prometni redar

Potrebno stručno znanje:

• srednja stručna sprema upravne, prometne, ekonomske, tehničke ili druge odgovarajuće struke, 
• najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
• položen državni stručni ispit,
• završen program osposobljavanja po posebnom propisu,
• poznavanje rada na računalu,
• vozačka dozvola B kategorije.

Stupanj složenosti poslova koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.
Stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.
Stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA:

• vodi postupak u svom djelokrugu, izrađuje prijedloge rješenja, postupa po žalbama izjavljenim na prvostupanjska rješenja, vodi postupak izmjene rješenja ili prosljeđuje spise nadležnom drugostupanjskom tijelu,
• obavlja poslove nadzora provođenja i održavanja komunalnog reda, inicira pokretanje prekršajnog postupka, izriče i naplaćuje kazne, izdaje i kontrolira naplatu obveznih prekršajnih naloga,
• provodi nadzor radova na javnim površinama, naplati kazni i kršenja odredbi općih akata iz svog djelokruga,
• obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području općine, naplaćuje novčane kazne odnosno izdaje prekršajne naloge u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Općine, surađuje s drugim nadležnim tijelima i društvima, sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,
• obavlja druge poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika. 

Članak 2.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“ i stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 023-01/14-02/01
URBROJ: 2198/19-01-14-1 
Sveti Filip i Jakov, 21. svibnja 2014. godine

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov