PRAVILNIK - PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE (29. studenog 2017.) (29.11.2017.)

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE    

I. 
OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Ovim se Pravilnikom, u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu robe i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), za koje u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16., u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.   Procijenjena vrijednost nabave u smislu stavka 1. ovoga članka je vrijednost nabave izražena bez PDV-a.   U provedbi postupaka jednostavne nabave osim ovog Pravilnika, Općina Sv. Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Naručitelj) je obvezna primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske propise, kao i interne akte Općine, a koji se odnose na pojedini predmet nabave.

Članak 2.


Jednostavna nabava se provodi na način da nema umjetne podjele nabave u svrhu izbjegavanja odredbi Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj je dužan postupati u duhu dobrog gospodarstvenika po načelu „najbolja vrijednost za uloženi novac“, te se u tom smislu ne smije dijeliti vrijednost nabave s namjerom izbjegavanja primjene ovog Pravilnika. Članak 3. O sukobu interesa na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.  

Članak 4.

Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni sa Planom nabave naručitelja, izuzev predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn. Ukoliko predmet nabave nije planiran u Planu nabave za tekuću godinu, istovremeno će se izvršiti izmjena/dopuna Plana nabave.

Članak 5.

Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu.   „Jednakovrijednost“ proizvoda je dozvoljena u slučajevima kada se proizvod ne može dovoljno dobro tehnički opisati. Kada se koristi pojam jednakovrijednosti obavezno se mora navesti kojim tehničkim karakteristikama se on dokazuje i na koji način (prospekti, brošure, certifikati). Svi proizvodi koji se nude kao jednakovrijedni moraju biti iste ili bolje kvalitete ili tehničkih specifikacija od traženoga.

(ostatak pravilnika se nalazi u privitku)


PRAVILNIK o provođenju postupaka jednostavne nabave.docx

OBRAZAC 4 - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.docx

OBRAZAC 3 - Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.docx

OBRAZAC 5 - Odluka o poništenju.docx

OBRAZAC 1 - ODLUKA o početku postupka jednostavne nabave.docx

OBRAZAC 6 - PONUDBENI LIST i TROŠKOVNIK.docx

OBRAZAC 2 - POZIV na dostavu ponude.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov