PRAVNE OSOBE OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU SVETI FILIP I JAKOV (22.03.2016.)

ODLUKA O UTVRĐIVANJU POPISA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU SVETI FILIP I JAKOV

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine „ broj: 26/11, 12/12, 126/12, 48/13 - pročišćeni tekst i 57/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/14-pročišćeni tekst i 06/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2016. godine donijelo je:

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa 
za Općinu Sveti Filip i Jakov

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov, u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
Članak 2.
Popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov obuhvaća trgovačka društva u kojima Općina Sveti Filip i Jakov ima udjele u vlasništvu te ustanove kojima je Općina Sveti Filip i Jakov osnivač i koje su od posebnog interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov.

Pravne osobe iz stavka 1. Ovog članka su:
1. Komunalac d.o.o. , - Biograd na Moru
2. Dječji vrtić „CVIT“ , Sveti Filip i Jakov
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Filip i Jakov

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 002-01/16-01/01
URBROJ: 2198/19-02-16-1
Sveti Filip i Jakov, 22. ožujka 2016. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Igor Pedisić

 

Općina Sveti Filip i Jakov