PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA (12.09.2014.)

O D L U K A o izboru predsjednika Općinskog vijeća

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09, 01/13 i 02/14 – pročišćeni tekst) i članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09, 01/13 i 02/14 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 12. rujna 2014. godine donijelo je 

O D L U K U
o izboru predsjednika Općinskog vijeća

I.
IGOR PEDISIĆ iz Turnja izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 021-05/14-01/15
URBROJ: 2198/19-02-14-7
Sveti Filip i Jakov, 12. rujna 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Igor Pedisić

 

Općina Sveti Filip i Jakov