PREDSTAVNIK I ZAMJENIK U LAG „LAURA“ (02.07.2014.)

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predstavnika u LAG „LAURA“

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09, 01/13 i 02/14 – proč. tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 8. sjednici održanoj 02. srpnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predstavnika u LAG „LAURA“


Članak 1.
Odluka o imenovanju predstavnika u LAG „LAURA“ od 18. lipnja 2013. godine, KLASA: 021-05/13-01/02, URBROJ: 2198/19-13-1 („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/13.) mijenja se na način da sada glasi:

„Članak 1.
Za predstavnika Općine Sveti Filip i Jakov u LAG-u „Laura“ imenuje se gosp. Marin Colić koji će obavljati dužnost člana Skupštine LAG-a „Laura“ od dana prihvaćanja članstva od strane LAG „Laura“.
Za zamjenika predstavnika iz prethodnog stavka imenuje se gosp. Darko Mikas, koji će obavljati dužnost zamjenika člana Skupštine LAG „Laura“.

Članak 2.
Imenovani predstavnik i njegov zamjenik iz članka 1. ove Odluke preuzimaju sva prava i obveze propisane Statutom LAG-a „Laura“.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 900-03/14-01/07
URBROJ: 2198/19-02-14-1
Sveti Filip i Jakov, 02. srpnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov