PREDSTAVNIK I ZAMJENIK U (LAGUR) „LOSTURA“ - IZMJENE (22.03.2016.)

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UČLANJIVANJU U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU U RIBARSTVU (LAGUR) „LOSTURA“

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/09, 01/13, 02/14 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 18. sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine donijelo je:

ODLUKU
o izmjeni Odluke o učlanjivanju u 
Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR) „Lostura“

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Sveti Filip i Jakov izmjenjuje imenovane osobe u članku 2. Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu (LAGUR) „Lostura“ kako slijedi:
1. Darko Mikas, dipl.oec., rođen 26.12.1984., predstavnik Općine Sveti Filip i Jakov i
2. Ana Barbaroša, rođena 12.07.1982., zamjenica predstavnika Općine Sveti Filip i Jakov.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.
KLASA: 324-01/16-01/02
URBROJ: 2198/19-02-16-01
Sveti Filip i Jakov, 22. ožujka 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Igor Pedisić

 

Općina Sveti Filip i Jakov