PREDSTAVNIK I ZAMJENIK U (LAGUR) „LOSTURA“ (02.07.2014.)

ODLUKA o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR) „LOSTURA"

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09, 01/13 i 02/14 – proč. tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 8. sjednici održanoj 02. srpnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR) „LOSTURA“

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Sveti Filip i Jakov suglasna je sudjelovati u djelovanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (u nastavku: LAGUR) „LOSTURA“, kao jedan od članova, a koja je osnovana radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih dionika u svrhu razvoja područja i zajednica koje ovise o ribarstvu, razvoju ribarstva, marikulture i komercijalno kopnenog gospodarstva LAGUR-om „LOSTURA“ obuhvaćenog područja.

Članak 2.
Za predstavnika Općine Sveti Filip i Jakov u LAGUR „LOSTURA“, imenuje se Zoran Pelicarić, rođ. 04. kolovoza 1964. godine, koji će obavljati dužnost člana Skupštine LAGUR-a od dana prihvaćanja članstva od strane LAGUR-a.
Za zamjenika predstavnika iz prethodnog stavka imenuje se Igor Pedisić, rođ. 12. studenog 1948. godine, koji će obavljati dužnost zamjenika člana Skupštine LAGUR-a od dana prihvaćanja članstva od strane LAGUR-a.

Članak 3.
Imenovani predstavnik i njegov zamjenik iz članka 2. ove Odluke preuzimaju sva prava i obveze propisane Statutom Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) „LOSTURA“.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 900-03/4-01/08
URBROJ: 2198/19-02-14-3
Sveti Filip i Jakov, 02. srpnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov