PREDSTAVNIK U LAG „LAURA“ (18.06.2013.)

ODLUKA o imenovanju predstavnika u LAG „LAURA“

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik“ Općine Sv. Filip i Jakov, br. 2/09 i 01/13), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov na svojoj sjednici održanoj 18. lipnja 2013. godine donijelo je 

ODLUKU o imenovanju predstavnika u LAG „LAURA“ 


Članak 1. 
Za predstavnika Općine Sv. Filip i Jakov u LAG „Laura“ imenuje se gosp. Marin Colić koji će obavljati dužnost Člana Skupštine LAG-a „Laura“ od dana prihvaćanja članstva od strane LAG „Laura“. 

Članak 2.
Imenovani preuzima sva prava i obveze propisane Statutom Lokalne akcijske grupe „Laura“. 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 


Klasa: 021-05/13-01/102 
Urbroj: 2198/19-13-1 
Sv. Filip i Jakov, 18. lipnja 2013. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 
Predsjednik Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov