PRIJEDLOG 1. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV.FILIP I JAKOVU (1.PLAN – RABATIN) (10.11.2015.)

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga 1.Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Sv.Filip i Jakovu (1.Plan – Rabatin) za javnu raspravu započinje 19.studenog 2014. godine i završava 27. studenog 2015. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/14-02/02
Urbroj: 2198/19-01-14-35
Sveti Filip i Jakov, 10.studeni 2015. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Sv.Filip i Jakovu (1.Plan – Rabatin) („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 02/14), Odluke o dopuni odluke o izradi UPU neizgrađenog područja u Sv.Filip i Jakovu (1.Plan – Rabatin) („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 09/15) i Odluke o izmjeni odluke o izradi UPU neizgrađenog područja u Sv.Filip i Jakovu (1.Plan – Rabatin) („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 09/15), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU 1. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV.FILIP I JAKOVU (1.PLAN – RABATIN)

1. Javna rasprava o Nacrtu prijedloga 1.Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Sv.Filip i Jakovu (1.Plan – Rabatin) za javnu raspravu započinje 19.studenog 2014. godine i završava 27. studenog 2015. godine.
2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.
3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 26.studenog 2015. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 11:00 sati.
4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:
 u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
 upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi 1.Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Sv.Filip i Jakovu (1.Plan – Rabatin) nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

1. Plan urbanističkih mjera zaštite.pdf

2.3. Vodnogospodarski sustav.pdf

1. Korištenje i namjena površina.pdf

2.1. Promet.pdf

2.2. Telekomunikacije i energetski sustav.pdf

3. Uvjeti korištenja.pdf

4.1. Oblici korištenja.pdf

4.2. Način gradnje.pdf

4.3.Plan parcelacije.pdf

Naslovnica.pdf

Odluka.pdf

I. Obrazloženje.pdf

Plan urbanističkih mjera zaštite.pdf

Radni materijal.pdf

Sažetak za javnost.pdf

izvješće s javne rasprave rabatin.pdf

0. Prikaz šireg područja.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov